IV SA/Po 47/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3047017

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 lutego 2020 r. IV SA/Po 47/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Stankowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu dnia 18 lutego 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) grudnia 2019 r. nr (...) w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

R. N. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) grudnia 2019 r. nr (...) w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z (...) stycznia 2020 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł stosownie do § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.) w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie w przedmiotowym zakresie zostało skutecznie doręczone skarżącemu w dniu (...) stycznia 2020 r.

Z notatki Oddziału Finansowo-Budżetowego tutejszego Sądu z dnia (...) lutego 2019 r. wynika, że wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

W myśl art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302; zwanej dalej "p.p.s.a.") sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku wniesienia skargi, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby w terminie siedmiu dni od doręczenia mu wezwania uiścił należną opłatę, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, a jeśli pismem tym jest skarga, pod rygorem jej odrzucenia (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie termin do uiszczenia wpisu od skargi upływał w dniu (...) lutego 2020 r. Pomimo stosownego wezwania wpis nie został uiszczony.

Z powyżej wskazanych powodów Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł o odrzuceniu skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.