Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720680

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 19 września 2019 r.
IV SA/Po 466/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Monika Świerczak.

Sędziowie WSA: Tomasz Grossmann (spr.), Asesor sądowy Maria Grzymisławska-Cybulska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 września 2019 r. sprawy ze skargi S. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) kwietnia 2019 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko postanawia

1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne,

2. zwrócić skarżącemu kwotę (...) zł ((...) złotych) uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem, które wpłynęło o organu (...) maja 2019 r. S. W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) kwietnia 2019 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

W piśmie, które wpłynęło do tut. Sądu w dniu (...) sierpnia 2019 r., skarżący oświadczył, iż wycofuje skargę i prosi o zwrot opłaty sądowej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej w skrócie "p.p.s.a.") skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W ocenie Sądu wskazane wyżej okoliczności w niniejszej sprawie nie zachodzą.

Uznając cofnięcie skargi za skuteczne i dopuszczalne w rozumieniu powołanego wyżej przepisu, Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. umorzył postępowanie sądowoadministracyjne w niniejszej sprawie (pkt 1 sentencji postanowienia).

Na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd zwrócił skarżącemu uiszczony wpis od skargi w kwocie (...) zł (pkt 2 sentencji postanowienia).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.