Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2848916

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 20 maja 2014 r.
IV SA/Po 449/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Radzicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg A. R., D. R., I.P. -G., I. H., T. H., A. C., M. C., J. E., P. E., E.K., E. K., G.K.- M., D. M., A. R., J. J.- R., A. M., R. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia

1. na podstawie art. 111 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zarządzić połączenie spraw o sygn. IV SA/Po 435/14, IV SA/Po 436/14, IV SA/Po 445/14, IV SA/Po 446/14, IV SA/Po 447/14, IV SA/Po 448/14, IV SA/Po 449/14, IV SA/Po 450/14 i IV SA/Po 451/14 w celu ich wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia,

2. sprawę prowadzić dalej pod sygn. IV SA/Po 435/14

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.