Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 675237

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 13 lipca 2010 r.
IV SA/Po 446/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Makosz-Frymus.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. M. na decyzję Wojewody W. z dnia (...) kwietnia 2010 r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie wymeldowania postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

H. M. wniosła skargę na decyzję Wojewody W. z dnia (...) kwietnia 2010 r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie wymeldowania.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 18 czerwca 2010 r. Skarżąca została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi poprzez podpisanie skargi. Do pisma załączono odpis skargi. Jednocześnie pouczono Skarżącą, iż nie usunięcie braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania skutkować będzie odrzuceniem skargi (k. 20-21 akt sądowych).

Jak wynika z akt sprawy, przesyłka została doręczona Skarżącej dnia 29 czerwca 2010 r. (k. 24 akt sądowych).

Termin do uzupełnienia braków upłynął, zatem z końcem dnia 6 lipca 2010 r.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.- p.p.s.a.), Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W świetle powyższego nie budzi, wątpliwości, że skarga podlega odrzuceniu, z tego też powodu, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz § 3 p.p.s.a. postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.