Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 675236

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 8 czerwca 2010 r.
IV SA/Po 444/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Donata Starosta (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: WSA Donata Starosta po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym Spółdzielni Mieszk sprawy ze skargi A. M. od decyzji z dnia (...) roku (...) w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego postanawia zawiesić postępowanie

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) września 2008 r. Burmistrz T. przyznał A. M. zasiłek rodzinny na córkę K. w wysokości 64 zł, na okres od 1 września 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r. oraz wnioskowane dodatki do tego zasiłku a decyzją z dnia (...) września 2009 r. przedłużył okres przyznania świadczeń do dnia 31 października 2009 r..

Następnie decyzją z dnia (...) listopada 2009 r. uchylił decyzję przyznającą świadczenia rodzinne, uzasadniając rozstrzygnięcie rodzinne, uzasadniając rozstrzygnięcie tym, że od listopada 2008 r. w wyniku uzyskania zatrudnienia przez wnioskującą, dochód rodzinny zwiększył się do kwoty przekraczającej ustawowe kryterium dochodowe, co spowodowało utratę uprawnień do świadczeń rodzinnych. A. M. w ustawowym terminie odwołała się od decyzji pozbawiającej ją przyznanych świadczeń.Decyzją nr (...) z dnia (...) stycznia 2010 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję organu I instancji uznając ją za zgodną z prawem, jako że zbadane okoliczności sprawy zobowiązały organ I instancji do uwzględnienia zmian w sytuacji dochodowej rodziny i w konsekwencji.

Skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...)stycznia 2010 r. (...) wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Poznaniu dnia (...) maja 2010 r..

Postanowieniem z dnia (...) maja 2010 r. wydanym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. wznowiono z urzędu postępowanie w sprawie zakończonej decyzją ostateczną (...) z dnia (...) stycznia 2010 r. utrzymującą w mocy decyzję (...) z dnia (...) listopada 2009 r. Burmistrza T. w sprawie uchylenia własnej decyzji (...) z dnia (...) wrześnie 2008 r. ustalającej prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku na K. M.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 56 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zwanej dalej p.p.s.a. (Dz. U. z dnia 20 września 2002 r.) W razie wniesienia skargi do sądu po wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu. Postanowieniem z dnia (...) maja 2010 r. wydanym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. wznowiono z urzędu postępowanie w sprawie zakończonej decyzją ostateczną (...) z dnia (...)stycznia 2010 r. utrzymującą w mocy decyzję (...) z dnia (...) listopada 2009 r. Burmistrza T. Skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) stycznia 2010 r. (...)wpłynęła do Sądu 31 maja 2010 r., a więc po wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego celem wznowienia postępowania.

W związku z powyższym Sąd na podstawie art. 56 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.