Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 675235

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 13 lipca 2010 r.
IV SA/Po 441/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Makosz-Frymus.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym skargi k.m. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) marca 2010 r. Nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy terenu postanawia:

1.

odrzucić skargę

2.

zwrócić Skarżącej wpis od skargi w kwocie 500 zł

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie:

K. M. wniosła do tutejszego Sądu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) marca 2010 r. Nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy terenu. Skarżąca nie uiściła jednak wpisu, który w niniejszej sprawie wynosi 500,00 zł.

W związku z powyższym Sąd, pismem z dnia 31 maja 2010 r. wezwał stronę skarżącą do usunięcia w terminie 7 dni braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kasie Sądu bądź na rachunek bankowy Sądu. Do wezwania załączono odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV, zgodnie, z którym wymienioną kwotę należało uiścić w terminie 7 dni od daty doręczenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało opatrzone stosownym pouczeniem (k. 8 akt sądowych).

Wezwanie o wpis zostało doręczone Skarżącej dnia 8 czerwca 2010 r.

Skarżąca uiściła wpis dnia 19 czerwca 2010 r. (k.19 akt sądowych), a więc z uchybieniem siedmiodniowego terminu.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd, na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.- p.p.s.a.) postanowił jak w punkcie 1 sentencji. O zwrocie wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.