Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 675234

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 6 lipca 2010 r.
IV SA/Po 438/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Bąk-Marciniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym skargi W. R. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...)kwietnia 2010 r. Nr (...) w przedmiocie sprostowania błędu pisarskiego w postanowieniu dotyczącym postępowania rozgraniczeniowego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie:

W. R. wniósł do tutejszego Sądu skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...) kwietnia 2010 r. Nr (...) w przedmiocie sprostowania błędu pisarskiego w postanowieniu dotyczącym postępowania rozgraniczeniowego. Skarżący nie uiścił jednak wpisu, który w niniejszej sprawie wynosi 200,00 zł.

W związku z powyższym Sąd, pismem z dnia (...) maja 2010 r. wezwał stronę skarżącą do usunięcia w terminie 7 dni braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kasie Sądu bądź na rachunek bankowy Sądu. Do wezwania załączono odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV, zgodnie, z którym wymienioną kwotę należało uiścić pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało opatrzone stosownym pouczeniem (k.16 akt sądowych).

Wezwanie o wpis zostało doręczone Skarżącemu dnia 1 czerwca 2010 r.

Jak wynika z informacji Oddziału Finansowo-Budżetowego Sądu, Skarżący do dnia 21 czerwca 2010 r. nie uiścił wpisu od skargi (k.35 akt sądowych).

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd, na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.