Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1734643

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 16 czerwca 2015 r.
IV SA/Po 426/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Stankowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R.O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) kwietnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 11 maja 2015 r. R.O. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) kwietnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. wniosło o jej oddalenie, zaznaczając m.in., że skarga jest przedwczesna, bowiem skarżący w pierwszej kolejności winien wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 zwanej dalej jako "p.p.s.a."), skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie (art. 52 § 2 p.p.s.a.). W myśl art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Jak wynika z akt sprawy, zaskarżona w niniejszej sprawie decyzja wydana została przez Samorządowego Kolegium Odwoławczego, orzekające w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji jako organ I instancji. Zgodnie z art. 127 § 3 k.p.a., od decyzji tej stronie skarżącej przysługiwało prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Pomimo prawidłowego pouczenia w tym zakresie, skarżący nie wyczerpał przysługujących mu w postępowaniu przed organem administracji środków zaskarżenia i wniósł skargę do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Poznaniu.

Z tego też powodu Sąd uznał skargę na niedopuszczalną i na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.