Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2900156

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 10 sierpnia 2011 r.
IV SA/Po 405/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Radzicka (spr.).

Sędziowie WSA: Izabela Bąk-Marciniak Tomasz Grossmann.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 sierpnia 2011 r. sprawy ze skargi P. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) stycznia 2011 r. nr (...) w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za poniesioną szkodę w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.