Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 675224

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 13 lipca 2010 r.
IV SA/Po 402/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Makosz-Frymus.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia M. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 25 maja 2010 r. sygn. akt IV SA/Po 402/10 w sprawie ze skargi M. W. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) marca 2010 r., Nr (...), Nr (...), Nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 25 maja 2010 r. - stosownie do treści art. 112 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej w skrócie "p.p.s.a." połączono sprawę o sygn. akt IV SA/Po 402/10 ze sprawami o sygn. akt IV SA/Po 403/10 i IV SA/Po 404/10 do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia oraz prowadzenia pod sygn. IV SA/Po 402/10, o czym poinformowano strony postępowania (skarżącego w dniu (...)maja 2010 r., k. 11).

Pismem z dnia (...) czerwca 2010 r. skarżący wniósł zażalenie na powyższe postanowienie z dnia (...)maja 2010 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 194 § 1 p.p.s.a., zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia wymienione w tym przepisie.

Bezspornym jest w świetle przepisów regulujących procedurę sądowoadministracyjną, iż zażalenie na postanowienie Sądu mające na celu połączenie kilku oddzielnych spraw toczących się przed Sądem w celu ich łącznego rozpoznania, a także rozstrzygnięcia (art. 111 § 1 p.p.s.a.) nie przysługuje.

Stosownie, zatem do treści art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a zażalenie skarżącego jako niedopuszczalne należało odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.