IV SA/Po 390/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1734635

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2015 r. IV SA/Po 390/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maciej Busz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. N., J. N. i L. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...) marca 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji warunkach zabudowy postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

M. N., J. N. i L. M. w dniu (...) kwietnia 2015 r. (data stempla pocztowego) wnieśli skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...) marca 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji warunkach zabudowy. Powyższa skarga wniesiona została bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu pomimo pouczenia zawartego w zaskarżonej decyzji, iż skargę wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję. Zgodnie bowiem z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej p.p.s.a.), skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Z powyższego wynika, iż skarżący składając skargę bezpośrednio do Sądu w oczywisty sposób uchybili trybowi jej składania.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż datą złożenia skargi nadanej bezpośrednio do Sądu nie jest data jej nadania w Urzędzie Pocztowym lub złożenia w Biurze Podawczym Sądu, lecz data jej przekazania przez Sąd organowi za pośrednictwem, którego skarga winna być złożona (por. T.Woś, H. Knysiak - Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi - Komentarz, Wyd. Prawn. Lexis Nexis Warszawa 2005 r.s. 248). Termin do wniesienia skargi w przypadku jej wniesienia na skutek błędnego zaadresowania bezpośrednio do sądu, będzie więc zachowany, jeżeli sąd ten przed upływem wspomnianego terminu przekaże ją właściwemu organowi lub zaadresowaną odda w polskim urzędzie pocztowym (por. postanow. SN z dnia 24 września 1998 r. sygn. akt III CKN 722/98 LEX nr 55397).

Mając powyższe na uwadze wskazać należy, iż jak wynika z akt sprawy przedmiotowa skarga jako błędnie złożona wpłynęła do Sądu w dniu 30 kwietnia 2015 r. Pismem z dnia 4 maja 2015. nr IV Dz.K.Og. 30/15, przekazano tą skargę organowi właściwemu, co przy uwzględnieniu faktu, iż dni 1-3 maja 2015 r. były dniami wolnymi od pracy, potraktować należy jako przekazanie niezwłoczne. Przy uwzględnieniu powołanej wyżej zasady ustalania daty złożenia skargi błędnie zaadresowanej oznacza to, iż przedmiotowa skarga wpłynęła do Sądu po upływie 30 dniowego terminu liczonego od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie (art. 53 § 1 p.p.s.a.). Z akt sprawy przesłanych przez organ wynika bowiem, iż przedmiotowa decyzja odebrana została przez skarżących w dniu 30 marca 2015 r., co oznacza, że termin do złożenia skargi upłynął w dniu 29 kwietnia 2015 r. W tym miejscu należy wskazać, iż skarga wpłynęła do Sądu w dniu 30 kwietnia 2015 r. Sąd nie miał więc możliwości przekazania skargi w taki sposób, aby skarżący mieli możliwość zachowania terminu do jej złożenia.

W związku z powyższym, mając na względzie fakt, iż skarżący nie złożyli wniosku o przywrócenie terminu, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia. Na marginesie należy wskazać, iż w piśmie będącym skargą, widnieje podpis tylko M. N., braku natomiast podpisu J. N. i R. M. Brak podpisu części osób wymienionych w nagłówku skargi jako osoby wnoszące skargę jest brakiem usuwalnym. Mając jednak na uwadze uchybienie terminu do wniesienia skargi, Sąd nie wzywał już skarżących o podpisanie skargi, która z przyczyn nie zachowania terminu podlega odrzuceniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.