Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 675219

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 25 maja 2010 r.
IV SA/Po 382/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Bąk-Marciniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym skargi M..S, M. S. na decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w P. z dnia (...) czerwca 2005 r. Nr (...) i z dnia (...) września 2005 r. Nr (...) w przedmiocie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z treścią przepisu art. 58 § 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,poz. 1270 ze zm.) sąd odrzuca skargę, jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego. Ponadto jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona.

Jak wynika z lektury akt sprawy skarżący złożyli skargę (odwołanie) na decyzję ZUS-u, a zatem właściwy do jej rozpoznania jest sąd powszechny - Wydział Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto należy wskazać, iż między skarżącymi a organem rentowym toczy się postępowanie przed sądem powszechnym dotyczące zaskarżonych decyzji i sprawa nie została jeszcze prawomocnie zakończona.

Mając powyższe okoliczności na uwadze Sąd na podstawie cytowanego wyżej przepisu orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.