Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 675216

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 22 czerwca 2010 r.
IV SA/Po 378/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Makosz-Frymus.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi J. i M.S. na pismo Starosty K. z dnia (...) kwietnia 2010 r. nr (...) w przedmiocie zwrotu opłaty za kartę pojazdu postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

J. i M. S. wnieśli skargę na pismo Starosty K. z dnia (...) kwietnia 2010 r. nr (...) dotyczące zwrotu opłaty za kartę pojazdu.

Zarządzeniem z dnia 10 maja 2010 r. Skarżący zostali wezwani do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł, w terminie siedmiu dni od doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Pismo to zostało skarżącym doręczone w dniu 21 maja 2010 r.

Termin wyznaczony skarżącym do uiszczenia wpisu od skargi upływał 28 maja 2010 r. Natomiast z polecenia przelewu (k.23 akt sądowych) wynika, że wpis w kwocie 200 zł został uiszczony w dniu 1 czerwca 2010 r., a więc po upływie zakreślonego terminu.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) Sąd odrzuca skargę., od której mimo wezwania nie został uiszczony w zakreślonym terminie należny wpis.

Mając na uwadze powyższe Sąd, na podstawie powołanego przepisu postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.