Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2914042

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 5 sierpnia 2010 r.
IV SA/Po 366/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kręcichwost-Durchowska (spr.).

Sędziowie WSA: Bożena Popowska Donata Starosta.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 5 sierpnia 2010 r. sprawy ze skarg Spółdzielni Kółek Rolniczych w O. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) stycznia 2010 r., (...) (IV SA/Po 363/10) z dnia (...) stycznia 2010 r., (...) (IV SA/Po 364/10) z dnia (...) stycznia 2010 r., (...) (IV SA/Po 365/10) z dnia (...) stycznia 2010 r., (...) (IV SA/Po 366/10) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przekazaniu w trwały zarząd i użytkowanie gruntów Skarbu Państwa postanawia

1. Na podstawie art. 111 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270: z późn. zm.) zarządzić połączenie spraw IV SA/Po 363/10, IV SA/Po 364/10, IV SA/Po 365/10, IV SA/Po 366/10 w celu ich łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia,

2. Sprawę prowadzić dalej pod sygn. akt IV SA/Po 363/10.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.