IV SA/Po 365/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2568728

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 2 października 2018 r. IV SA/Po 365/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - Damian Mataczyński po rozpoznaniu w dniu 2 października 2018 r. wniosku radcy prawnego P. K. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi Z. Ś. i J. Ś. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) stycznia 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia przyznać od Skarbu Państwa - Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, na rzecz radcy prawnego P. K. tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu kwotę (...) zł powiększoną o kwotę (...) zł stawki podatku VAT

Uzasadnienie faktyczne

Z. Ś. i J. Ś. złożyli skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) stycznia 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji. Skarżący złożyli również wnioski o przyznanie prawa pomocy m.in. w zakresie ustanowienia radcy prawnego, które rozpoznane został pozytywnie postanowieniem starszego referendarza sądowego z dnia 15 maja 2018 r.

Radca prawny P. K. będąc pełnomocnikiem skarżących wyznaczonym na mocy powyższego postanowienia, pismem z dnia 18 lipca 2018 r. przedstawił zarzuty do zaskarżonej decyzji, wziął udział w rozprawie i złożył wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu wraz oświadczeniem, że koszty te nie zostały uiszczone nawet w części.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 12 września 2018 r. uchylił zaskarżoną decyzję, nie orzekając o kosztach pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu.

Mając powyższe na uwadze rozpoznając wniosek zgłoszony przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu, ponowiony w piśmie z dnia 14 września 2018 r., wskazać należy, że zgodnie z art. 250 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 - dalej p.p.s.a.) wyznaczony radca prawny otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności radców prawnych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu w przedmiotowej sprawie reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1715 - dalej rozporządzenie).

Stosownie do treści § 21 ust. 1 pkt 1c tegoż rozporządzenia - stawka minimalna w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji w niniejszej sprawie wynosi 240 zł. Zgodnie z 4 ust. 2 rozporządzenia ustalenie opłaty w wysokości wyższej niż określona w ww. przepisie, a nieprzekraczającej 150% tejże opłaty, następuje z uwzględnieniem nakładu pracy radcy prawnego, w szczególności czasu poświęconego na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczby stawiennictw w sądzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach, czynności podjętych w sprawie, w tym czynności podjętych w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu; wartości przedmiotu sprawy; wkładu radcy prawnego w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych, jak również do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych zagadnień prawnych budzących wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie; stopnia zawiłości sprawy, w szczególności trybu i czasu prowadzenia sprawy, obszerności zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności dopuszczenia i przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego lub biegłych sądowych, dowodu z zeznań świadków, dowodu z dokumentów o znacznym stopniu skomplikowania i obszerności.

W myśl natomiast § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia - w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach tj. 23%.

Uwzględniając, iż w sprawie nie zachodzą okoliczności uzasadniające przyznanie wynagrodzenia w wysokości wyższej niż minimalna, mając na uwadze że koszty pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika z urzędu nie zostały uiszczone nawet w części, na podstawie art. 250 § 1 p.p.s.a. i art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a. w związku z § 21 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz § 4 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia, orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.