Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2891397

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 27 września 2012 r.
IV SA/Po 351/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Popowska.

Sędziowie WSA: Maciej Dybowski (spr.), Tomasz Grossmann.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 września 2012 r. sprawy ze skargi A. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) kwietnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.