Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 675188

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 11 maja 2010 r.
IV SA/Po 308/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Radzicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia (...) marca 2010 r. nr(...) w przedmiocie wymeldowania postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 19 kwietnia 2010 r. doręczonym dnia 23 kwietnia 2010 r. dorosłemu domownikowi - babci J. A. - skarżący został wezwany do podpisania skargi, którą w jego imieniu podpisała babcia - J. A.

Skarżącego pouczono, że zgodnie z przepisami art. 35 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm., dalej p.p.s.a.) - jego babcia nie może występować w charakterze pełnomocnika przed sądem administracyjnym, a wezwanie zaopatrzono rygorem z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Mimo upływu zakreślonego siedmiodniowego terminu M. S. skargi nie podpisał, natomiast jego babcia nadesłała do sprawy pismo w którym wywodzi, że może być pełnomocnikiem wnuka.

Art. 35 § 1 p.p.s.a. stanowi, że "pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca prawny, a ponadto inny skarżący lub uczestnik postępowania, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia, a także inne osoby, jeżeli przewidują to przepisy szczególne". Wyliczenie osób mogących pełnić funkcje pełnomocnika zawarte w przytoczonym przepisie, ma charakter wyczerpujący. Niewymienione w tym przepisie osoby np. wstępni strony tj. jej dziadkowie, pradziadkowie nie mogą reprezentować strony przed sądami administracyjnymi, o czym zgodnie z art. 6 p.p.s.a. pouczono stronę. Ponieważ strona nie uzupełniła w zakreślonym terminie skargi, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 P.p.s.a orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.