Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3005188

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 14 czerwca 2018 r.
IV SA/Po 300/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Grossmann.

Sędziowie WSA: Donata Starosta (spr.), Asesor sądowy Maria Grzymisławska-Cybulska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 czerwca 2018 r. sprawy ze skargi T. Z. na decyzję Wojewody z dnia (...) lutego 2018 r. nr (...) w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.