IV SA/Po 297/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2547389

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 4 września 2018 r. IV SA/Po 297/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maciej Busz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 4 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia (...) na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2016 r., sygn. akt IV SA/Po 297/15 w sprawie ze skargi (...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 13 lutego 2015 r., nr (...) w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia i umorzenia postępowania odwoławczego postanawia odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 13 marca 2018 r. wydanym w sprawie IV SA/Po 297/15 Przewodniczący Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wezwał (...) do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2016 r. - w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Jako podstawę prawną żądania wskazano art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.), dalej "p.p.s.a.", w zw. z § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 221, poz. 2193 z późn. zm.).

Zażalenie na powyższe zarządzenie wniósł (...), domagając się jego uchylenia.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 6 czerwca 2018 r., sygn. akt II OZ 535/18 oddalił zażalenie na ww. zarządzenie.

Zarządzeniem z dnia 15 czerwca 2018 r. Przewodniczący Wydziału IV ponownie wezwał (...) do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł. Wezwanie zostało doręczone w dniu 20 czerwca 2018 r. (...) w wymaganym terminie nie uiścił wymaganego wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) - zwanej dalej: "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Oznacza, to że od każdego pisma wszczynającego postępowanie sądowe należna jest opłata (stosunkowa lub stała). Takim pismem jest każde dopuszczalne zgodnie z przepisami ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zażalenie, w tym również zażalenie na postanowienie w przedmiocie odrzucenia zażalenia, bowiem wszczyna ono postępowanie odwoławcze od orzeczenia sądu I instancji.

Z uwagi na niedopełnienie tego obowiązku, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z 13 marca 2018 r. (...) został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionego zażalenia na postanowienie WSA w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2016 r. w kwocie 100 zł.

O prawidłowości powyższego zarządzenia przesądził Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 6 czerwca 2018 r., sygn. akt II OZ 535/18, którym oddalił zażalenie skarżącego na zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego. W tej sytuacji, skoro sąd II instancji oddalił zażalenie strony skarżącej, to zarządzenie z 13 marca 2018 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego, stało się prawomocne, co oznacza że nie przysługuje już prawo do jego zaskarżenia. Oddalenie zażalenia przez Naczelny Sąd Administracyjny oznacza, że wpis do uiszczenia którego skarżący został zobowiązany zarządzeniem z 13 marca 2018 r. jest należny i konieczny dla rozpatrzenia zażalenia. W tej sytuacji w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z 15 czerwca 2018 r. ponownie wezwano stronę skarżącą do uiszczenia należnego wpisu. W wyznaczonym terminie strona skarżąca nie uiściła wymaganego wpisu od zażalenia.

Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku nieuiszczenia opłaty sądowej przy wniesieniu pisma do sądu, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo do uiszczenia opłaty w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania. Natomiast skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Mając powyższe rozważania na uwadze, Sąd na podstawie art. 220 § 3 orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.