Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2507789

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 17 kwietnia 2018 r.
IV SA/Po 292/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Grossmann.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. T. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lutego 2018 r., nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

R. T. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę (błędnie nazwaną "sprzeciwem" - por. postanowienie NSA z 16 lutego 2018 r., I OZ 130/18, dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych, http://orzeczenia.nsa.gov.pl, dalej w skrócie: "CBOSA") na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z (...) lutego 2018 r. nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania.

W piśmie procesowym z (...) kwietnia 2018 r. skarżąca oświadczyła, iż cofa skargę i w związku z powyższym nie opłaci wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Badanie merytoryczne skargi poprzedza analiza jej dopuszczalności pod względem formalnym i fiskalnym. Dlatego też sąd zobligowany jest do zbadania, czy skarga nie zawiera braków, o których mowa w art. 58 § 1 pkt 1-6 oraz w art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.; dalej w skrócie "p.p.s.a.").

W myśl przepisu art. 220 § 1 p.p.s.a., Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Wobec tego, że skarżąca wnosząc skargę nie uiściła wpisu, Przewodniczący Wydziału zarządzeniem z (...) marca 2018 r. wezwał ją do uiszczenia należnego wpisu sądowego w wysokości (...) zł. Korespondencja z ww. wezwaniem została doręczona skarżącej w dniu (...) marca 2018 r. Termin do uiszczenia wpisu upływał zatem w dniu (...) kwietnia 2018 r. Według informacji uzyskanej z Oddziału Finansowo-Budżetowej tut. Sądu do (...) kwietnia 2018 r. nie został uiszczony wpis w niniejszej sprawie.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Odnosząc się natomiast do cofnięcia skargi wyjaśnić należy, że cofnięcie skargi może skutkować umorzeniem postępowania sądowoadministracyjnego w sytuacji, gdy skarga jest dopuszczalna i nie zawiera braków uniemożliwiających nadanie jej dalszego biegu, w szczególności gdy został uiszczony należny wpis od skargi (por. postanowienia NSA: z 10 czerwca 1987 r., SA/Gd 537/87, OSP 1990, z. 4, poz. 207; z 3 stycznia 2008 r., I OSK 1829/07, CBOSA).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.