Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1757806

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 2 czerwca 2015 r.
IV SA/Po 290/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Donata Starosta.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym skargi E.P. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) marca 2015 r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) kwietnia 2015 r. E.P. wniosła skargę na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) marca 2015 r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 4 maja 2015 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od powyższej skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

W myśl art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) zwanej dalej jako "p.p.s.a." od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Z treści art. 220 § 1 p.p.s.a. wynika, że Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Natomiast z treści art. 220 § 3 p.p.s.a. wynika, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Z przytoczonych przepisów jednoznacznie wynika, że warunkiem prawidłowego wniesienia skargi do sądu administracyjnego jest uiszczenie należnego wpisu sądowego wraz z wniesioną skargą, bądź w przypadku jego braku w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia stronie wezwania o uiszczenie stosownej opłaty.

W rozpoznawanej sprawie zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 4 maja 2015 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od powyższej skargi, w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie w przedmiotowym zakresie skarżąca odebrała w dniu 7 maja 2015 r., co oznacza, że ostatnim dniem do uiszczenia wpisu był dzień 14 maja 2015 r., jednak do dnia wydania niniejszego postępowania skarżąca wpisu nie uiściła.

Z tego też powodu skargę należało odrzucić na podstawie 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.