Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2724020

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 2 lipca 2019 r.
IV SA/Po 247/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor sądowy WSA Katarzyna Witkowicz-Grochowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. W. na decyzję Wojewody z dnia (...) stycznia 2019 r. Nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia odrzucić skargę 1.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca R. W. złożyła o Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na decyzję Wojewody z (...) stycznia 2019 r. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV z dnia (...) czerwca 2019 r., skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem jej odrzucenia.

Wezwanie do uiszczenia wpisu zostało doręczone skarżącej do jej rąk osobiście w dniu (...) czerwca 2019 r. (k. 16 akt sąd.). W zakreślonym terminie wpis od skargi nie został uiszczony (k. 18 akt sąd.).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 214 § 1 i art. 219 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., zwaną dalej "p.p.s.a.") strona wnosząca skargę jest zobowiązana uiścić należny wpis sądowy. Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, a takim pismem jest skarga złożona w niniejszej sprawie, pobiera się wpis stosunkowy lub stały (art. 230 § 1 i § 2 p.p.s.a.). Natomiast na mocy art. 220 § 1 p.p.s.a. Sąd nie może podjąć żadnej czynności na skutek pisma (w tym skargi), od którego nie została uiszczona opłata sądowa (w tym wpis sądowy).

W rozpoznawanej sprawie skarżąca została prawidłowo wezwana do uiszczenia stałego wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) zł. (§ 2 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.). Przesyłka została doręczona skarżącej skutecznie w dniu (...) czerwca 29019 r., zatem zakreślony przez Sąd 7-dniowy termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął (...) czerwca 2019 r. (piątek). Należna opłata nie została uiszczona (k. 18 akt sąd.).

Mając na uwadze przedstawione okoliczności Sąd na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a. skargę odrzucił, jak orzeczono w postanowieniu. Stosownie do art. 58 § 3 p.p.s.a. Sąd odrzucił skargę postanowieniem na posiedzeniu niejawnym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.