Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 675156

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
IV SA/Po 216/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Izabela Kucznerowicz (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: WSA Izabela Kucznerowicz po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej "(...)" w Poznaniu na uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2009 r. nr XLVIII/627/V/2009 w przedmiocie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych postanawia zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne

Uzasadnienie faktyczne

Rada Miasta Poznania w dniu 13 stycznia 2009 r. działając na podstawie art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, na okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "(...)" w Poznaniu w dniu 30 listopada 2009 r. wezwała Radę Miasta Poznania do usunięcia naruszenia prawa. Zastępca Prezydenta Miasta Poznania pismem z dnia 29 grudnia 2009 r. (doręczonym Spółdzielni w dniu 4 stycznia 2010 r.), wskazał na bezpodstawność zarzutów wobec uchwały. Mając powyższe na uwadze Spółdzielnia Mieszkaniowa "(...)" w Poznaniu pismem z dnia 3 lutego 2010 r. (k. 53 akt) wniosła skargę na ww. uchwałę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Uchwała Rady Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2009 r. nr XLVIII/627/V/2009 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu na okres od 1 lipca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. była już przedmiotem skargi Spółdzielni Mieszkaniowej "(...)" w Poznaniu. Sądowi wiadomym jest z urzędu, że nieprawomocnym wyrokiem z dnia 10 lutego 2010 r. sygn. akt IV SA/Po 916/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu na podstawie art. 147 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdził, że przedmiotowa uchwała Rady Miasta Poznania w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych wydana została z naruszeniem prawa i na podstawie art. 152 p.p.s.a. określił, że zaskarżona uchwała nie może być wykonana. Od powyższego wyroku została wniesiona w terminie ustawowym i należycie opłacona, sporządzona przez radcę prawnego, skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego (k. 106-124 i 126-129 akt IV SA/Po 916/09).

Mając więc na uwadze fakt, iż przedmiot niniejszej sprawy jest tożsamy ze sprawą IV SA/Po 916/09 stwierdzić należy, iż w niniejszej sprawie zachodzi przesłanka do zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., umożliwiająca fakultatywne zawieszenie postępowania. Zgodnie z tym przepisem Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Ocena wyrażona przez Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznający skargę kasacyjną od wyroku z dnia 10 lutego 2010 r. sygn akt IV SA/Po 916/09 niewątpliwie będzie miała wpływ na orzeczenie sądu administracyjnego dokonującego kontroli legalności tego aktu.

W związku z powyższym Sąd na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.