IV SA/Po 1966/20, Warunki sprostowania błędu w ogłoszonym tekście aktu prawnego. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w... - OpenLEX

IV SA/Po 1966/20, Warunki sprostowania błędu w ogłoszonym tekście aktu prawnego. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3191013

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2021 r. IV SA/Po 1966/20 Warunki sprostowania błędu w ogłoszonym tekście aktu prawnego.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Józef Maleszewski (spr.).

Sędziowie WSA: Maciej Busz, Asesor sądowy Katarzyna Witkowicz-Grochowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 czerwca 2021 r. sprawy ze skargi Wojewoda na uchwałę Zgromadzenia w L. z dnia (...) czerwca 2020 r. nr (...) w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku M. "K. Z. G. R. L." w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej jej § 4;

2. zasądza od Z. M. "K. Z. G. R. L." w L. na rzecz skarżącego Wojewoda kwotę (...) ((...)) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 19 listopada 2020 r. Wojewoda Wielkopolski (dalej: Wojewoda, skarżący), reprezentowany przez fachowego pełnomocnika, na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm., dalej: u.s.g.) zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu uchwałę nr XXXV/1/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w części obejmującej § 4 i wniósł o:

1) stwierdzenie nieważności § 4 zaskarżonej uchwały ze względu na istotne naruszenie prawa;

2) zasądzenie od strony przeciwnej na rzecz skarżącego kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

W uzasadnieniu skarżący wskazał, że na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2020 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" podjęło uchwałę nr XXXV/1/2020 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (dalej: uchwała).

Uchwała wpłynęła do Wojewody w dniu 8 lipca 2020 r. Jako jej podstawę prawną powołano: art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm., dalej: u.c.p.g.) oraz § 6 ust. 1 pkt 15 statutu Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 8105).

Przedmiotową uchwałą Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" postanowiło przyjąć "regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego «Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego» w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi" (§ 1 uchwały), którego tekst stanowi załącznik do uchwały (§ 2 uchwały).

Zastrzeżenia skarżącego budzi przepis § 4 uchwały, w myśl którego: "Tracą moc uchwały Rad Gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego:

1) Gminy Bojanowo - uchwała nr XX/137/16 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bojanowo (Dz. Urzęd. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 4909),

2) Gminy Gostyń - uchwała nr XX/256/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gostyń (Dz. Urzęd. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 5652 z późn. zm.),

3) Gminy Jutrosin - uchwała nr XX/86/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin (Dz. Urzęd. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 4478),

4) Gminy Krobia - uchwała nr XXX/265/2017 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krobia (Dz. Urzęd. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 2446),

5) Gminy Krzemieniewo - uchwała nr XX. 139.2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzemieniewo (Dz. Urzęd. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 8404),

6) Gminy Krzywiń - uchwała nr XXXVII/196/2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Krzywiń. (Dz. Urzęd. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 3206 z późn. zm.),

7) Miasta Leszna - uchwała nr XXVI/328/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 września 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leszna (Dz. Urzęd. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 6065),

8) Gminy Lipno - uchwała nr XXV/180/2016 Rady Gminy Lipno z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipno (Dz. Urzęd. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 4912),

9) Gminy Miejska Górka - uchwała nr XXXII 50/13 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejska Górka (Dz. Urzęd. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 1993 z późn. zm.),

10) Gminy Pakosław - uchwala nr XVII/124/16 Rady Gminy Pakosław z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakosław (Dz. Urzęd. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 4921),

11) Gminy Pępowo - uchwała nr XIX/115/2016 Rady Gminy Pępowo z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pępowo (Dz. Urzęd. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 5421),

12) Gminy Pogorzela - uchwała nr XXIX/179/2017 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pogorzela (Dz. Urzęd. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 5406),

13) Gminy Poniec - uchwała nr XXVI/213/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy PONIEC (Dz. Urzęd. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 1875 z późn. zm.),

14) Gminy Rawicz - uchwała nr XXVI/266/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Rawicz (Dz. Urzęd. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 4709 z późn. zm.),

15) Gminy Rydzyna - uchwala nr XVIII/162/2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Rydzyna (Dz. Urzęd. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 4259),

16) Gminy Śmigiel - uchwała nr XXII/165/16 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śmigiel (Dz. Urzęd. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 5145),

17) Gminy Święciechowa - uchwala nr XL/308/2018 Rady Gminy Święciechowa z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Święciechowa (Dz. Urzęd. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 2037),

18) Gminy Wijewo - uchwała nr XXIII/114/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wijewo". (Dz. Urzęd. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 4854),

19) Gminy Osieczna - uchwała nr V.32.2019 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osieczna (Dz. Urzęd. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 2192) w części dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi".

W ocenie skarżącego Zgromadzenie Związku, postanawiając w ww. przepisie o utracie mocy wskazanych uchwał Rad Gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, przekroczyło zakres swoich uprawnień wynikających z art. 3 ust. 2a w związku z art. 4 u.c.p.g., w związku z § 6 ust. 1 pkt 15 i § 8 ust. 6 pkt 4 statutu Związku Międzygminnego "Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego" (dalej: Statut Związku), w związku z art. 64 ust. 3 u.s.g, co stanowi istotne naruszenie wskazanych przepisów prawa.

Podstawą prawną podjęcia uchwały jest przepis art. 4 ust. 1 u.c.p.g., który upoważnia radę gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, do uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Jak wprost wynika z brzmienia art. 4 ust. 1 u.c.p.g., regulamin jest aktem prawa miejscowego. Zakres przedmiotowy regulaminu określa art. 4 ust. 2 u.c.p.g., zgodnie z którym: "regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:

1) wymagań w zakresie:

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w lit. a, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży,

c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków;

2a) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) (uchylony);

5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania".

Ponadto, stosownie do zapisów art. 4 ust. 2a u.c.p.g., "rada gminy może w regulaminie:

1) wprowadzić obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych innych niż wymienione w ust. 2 pkt 1 lit. a i b oraz określić wymagania w zakresie selektywnego zbierania tych odpadów;

2) postanowić o zbieraniu odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy odrębnie od innych bioodpadów stanowiących odpady komunalne;

3) określić dodatkowe warunki dotyczące ułatwienia prowadzenia selektywnego zbierania odpadów przez osoby niepełnosprawne, w szczególności niedowidzące;

4) określić wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwolnić właścicieli takich nieruchomości, w całości lub w części, z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady;

5) określić warunki uznania, że odpady, o których mowa w pkt 1 oraz w ust. 2 pkt 1 lit. a i b, są zbierane w sposób selektywny".

Zgodnie z art. 3 ust. 2a u.c.p.g.: "W razie wykonywania przez związek międzygminny zadań, o których mowa w ust. 2, określone w ustawie prawa i obowiązki organów gminy, w tym uchwalanie aktów prawa miejscowego, wykonują właściwe organy tego związku". Regulacja ta ma charakter szczególny, wpisując się i zarazem rozwijając ogólne zasady tworzenia i funkcjonowania związków międzygminnych wynikające z ustawy ustrojowej samorządu gminnego. Przepis art. 64 ust. 1 u.s.g. pozwala gminom tworzyć związki międzygminne w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy. Zadania te związek wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność (art. 65 ust. 1 u.s.g.), a katalog tych zadań winien być określony w statucie związku (art. 67 ust. 2 pkt 3 u.s.g.). Zgodnie z art. 64 ust. 3 u.s.g.: "Prawa i obowiązki gmin uczestniczących w związku międzygminnym, związane z wykonywaniem zadań przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu związku". Podkreślić należy, że przepis art. 3 ust. 2a u.c.p.g. wprost przewiduje kompetencje organów związków międzygminnych w zakresie uchwalania aktów prawa miejscowego, przypisane w tej ustawie organom gmin, w razie wykonywania przez ten związek zadań, o których mowa w art. 3 ust. 2 u.c.p.g. Tym samym związki międzygminne, w sposób wyraźny i nie budzący żadnych wątpliwości, uzyskały na obszarze ich działania kompetencję do stanowienia prawa miejscowego w zakresie zapewnienia czystości i porządku, w tym regulaminu utrzymania czystości i porządku uchwalanego w oparciu o art. 4 u.c.p.g.

Na tle analizowanych przepisów u.c.p.g. oraz u.s.g. Wojewoda zwrócił uwagę na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 grudnia 2015 r. (sygn. akt II FSK 1460/14), w którym Sąd ten wyjaśnił: "Wszelkie prawa i obowiązki gmin uczestniczących w określonym związku międzygminnym, a związane zarówno z wykonywaniem przekazanych mu zadań, jak i z kompetencjami do uchwalania prawa miejscowego, przechodzą z mocy prawa na dany związek, z dniem ogłoszenia statutu związku. To zaś powoduje, że związek staje się podmiotem uprawnionym i zobowiązanym do realizacji przekazanych mu zadań, a równocześnie gmina traci uprawnienie do wykonywania zadań publicznych w takim zakresie, w jakim wykonuje je związek". Dalej Sąd ten słusznie uznał, że: "Zgromadzenie związku międzygminnego posiada z mocy art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (...) kompetencję do uchwalania aktów prawa miejscowego ze skutkiem ex nunc. Ma też prawo - w celu prawidłowego wykonania przejętego obowiązku - do uchylania z takim samym skutkiem aktów regulujących tożsamą materię, które zostały wcześniej podjęte przez organy gmin wchodzących w skład związku międzygminnego".

Skarżący podkreślił, że co do zasady nie kwestionuje kompetencji Zgromadzenia do uchylenia dotychczas obowiązujących uchwał rad gmin członkowskich w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku. Istotną w niniejszej sprawie jest natomiast kwestia czy kompetencja ta jest nieograniczona, tj. czy Zgromadzenie władne było uchylić wspomniane uchwały w całości, czy też jedynie w określonej ich części, tj. w takiej, co do której samo uzyskało uprawnienia prawotwórcze z uwagi na realizowane zadania. Nie budzi wątpliwości skarżącego, że zakres upoważnienia zgromadzenia związku międzygminnego do uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie tego związku należy ustalić przez pryzmat zadań, jakie gminy członkowskie przekazały temu związkowi do realizacji w drodze statutu związku, jak również statutowych regulacji dotyczących kompetencji organu stanowiącego związku.

Zadania Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" określone zostały w przepisach § 6 Statutu Związku. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu: "Zadaniem Związku jest gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach gmin uczestników Związku i w tym celu organy Związku:

1) tworzą warunki do wykonywania prac związanych z realizacją zadań Związku na terenach gmin uczestników Związku lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych;

2) zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami, regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;

3) obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin uczestników Związku systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz sprawują nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi;

4) organizują odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gmin - uczestników Związku oraz odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w gminach uczestników Związku, na których nie zamieszkują mieszkańcy gmin uczestników Związku, a na których powstają odpady komunalne, po podjęciu uchwały, o której mowa w art. 6c ust. 2 ustawy o czystości i porządku w gminach.

5) dokonują wyboru jednej z metod ustalenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalają stawki tej opłaty dla mieszkańców gmin uczestników Związku, ustalają stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności, ustalają terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalają szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin uczestników Związku i zagospodarowania tych odpadów;

6) określają wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin uczestników Związku:

7) prowadzą rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych;

8) przeprowadzają procedury przetargowe w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;

9) realizują obowiązki sprawozdawcze, analityczne, kontrolne, nadzorcze związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;

10) ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;

11) tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gmin uczestników Związku, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych;

12) zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

13) prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

14) udostępniają na stronie internetowej Związku oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

15) uchwalają regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie w zakresie dotyczącym gospodarowania odpadami komunalnymi".

Wojewoda zwrócił należy w szczególności na § 6 ust. 1 pkt 15 Statutu Związku, z którego wyraźnie wynika, że "zadaniem Związku jest gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach gmin uczestników Związku i w tym celu organy Związku (...) uchwalają regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie w zakresie dotyczącym gospodarowania odpadami komunalnymi". Nadmienił, że przepis ten został dodany do Statutu Związku z dniem 19 września 2018 r., tj. z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod poz. 7133 zmiany statutu związku międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z siedzibą w Lesznie. Ponadto zgodnie z § 8 ust. 6 pkt 4 Statutu Związku do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Związku należy "stanowienie aktów prawa miejscowego w zakresie zadań Związku, obowiązujących na terenie wszystkich gmina/miast uczestników Związku".

Mając na względzie zarówno treść powyższych regulacji ustawowych, jak i wynikający ze Statutu Związku katalog zadań przekazanych przez gminy członkowskie do realizacji Związkowi Międzygminnemu "Komunalnemu Związkowi Gmin Regionu Leszczyńskiego", skarżący stwierdził, że zakres kompetencji prawotwórczej Zgromadzenia Związku ogranicza się do unormowania w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie tego związku jedynie tych kwestii, które dotyczą gospodarowania odpadami komunalnymi. Zatem Zgromadzenie władne jest unormować w przedmiotowym regulaminie jedynie te elementy, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2-5 (obligatoryjnie) i w ust. 2a (fakultatywnie) u.c.p.g. W pozostałym zakresie rady gmin członkowskich nie utraciły kompetencji prawotwórczych na rzecz Związku i nadal władne są uchwalać regulaminy utrzymania czystości i porządku w granicach wytyczonych przepisami art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. c i d oraz pkt 6-8 u.c.p.g., w tym dokonywać ich nowelizacji i postanawiać o utracie ich mocy. Powyższe potwierdza nie tylko analiza treści § 6 i § 8 ust. 6 pkt 4 Statutu Związku, ale także określenie w samej uchwale zakresu spraw w niej unormowanych oraz wyłączonych spod jej regulacji. W myśl bowiem § 1 uchwały: "Przyjmuje się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego «Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego» w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi". Z kolei w § 1 "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego «Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego» w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi", stanowiącym załącznik do uchwały, stwierdza się, że: "Niniejszy regulamin utrzymania czystości i porządku określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku dotyczącegospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin uczestników Związku Międzygminnego «Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego»" (ust. 1) oraz, że: "W pozostałym zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) obowiązują odpowiednie uchwały Rad Gmin - członków Związku Międzygminnego" (ust. 2).

Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" na dzień podejmowania zaskarżonej uchwały posiadało zatem upoważnienie do uchylenia uchwał rad gmin członkowskich tego związku w przedmiocie regulaminów utrzymania czystości i porządku jedynie w zakresie posiadanych kompetencji prawotwórczych wynikających z art. 4 ust. 1 w związku z ust. 2 pkt 1 lit. a i b i pkt 2-5 oraz ust. 2a, tj. w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Tymczasem - wbrew powyższemu - w niniejszej sprawie doszło do uchylenia przez Zgromadzenie Związku przedmiotowych uchwał rad gmin członkowskich także w części wykraczającej poza ten zakres. Analizując treść kwestionowanego przepisu § 4 uchwały zauważyć należy, że Zgromadzenie, postanawiając o utracie mocy uchwał Rad Gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, jedynie w odniesieniu do ujętej w pkt 19 Gminy Osieczna - uchwały nr V.32.2019 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osieczna (Dz. Urzęd. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 2192), zastrzegło, że traci ona moc "w części dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi". W pozostałych punktach (od 1 do 18) takiego zastrzeżenia brakuje, co pozwala przyjąć - uwzględniając regułę racjonalności prawodawcy - że wymienione w tych punktach uchwały tracą moc w całości.

Skarżący podkreślił, że kwestionowany przepis § 4 uchwały, z punktu widzenia redakcyjnego, jest przepisem, który zawiera wyliczenie i wyraźnie wyróżnić w nim można wstęp do wyliczenia ("Tracą moc uchwały Rad Gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego:") oraz punkty (1-19).

Z zapisów § 56 ust. 1 w związku z § 124 ust. 1 w związku z § 143 "Zasad Techniki Prawodawczej", stanowiących załącznik do 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283, dalej: ZTP), odczytać można regułę, zgodnie z którą: "W obrębie paragrafu (ustępu) zawierającego wyliczenie wyróżnia się dwie części: wprowadzenie do wyliczenia oraz punkty. Wyliczenie może kończyć się częścią wspólną, odnoszącą się do wszystkich punktów. Po części wspólnej nie dodaje się kolejnej samodzielnej myśli; w razie potrzeby formułuje się ją w kolejnym ustępie". Jak słusznie zwraca uwagę Dariusz Szafrański (D. Szafrański, Zasady techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego. Komentarz praktyczny z wzorami oraz przykładami, Warszawa 2016; Legalis): "Przepis zawierający wyliczenie może być zredagowany również w ten sposób, że po wyliczonych elementach będzie zamieszczona część wspólna (zwana też "zdaniem końcowym"). Część wspólną zamieszcza się w przepisie, jeżeli po wyliczonych elementach znajduje się treść odnosząca się do wszystkich wyliczonych elementów, a z różnych względów (przede wszystkim redakcyjnych) nie jest możliwe zamieszczenie tej treści we wprowadzeniu do wyliczenia. Część wspólna jest poprzedzona myślnikiem. W tym przypadku niezmiernie istotne jest prawidłowe umiejscowienie części wspólnej, tak, aby odnosiła się ona do tego, do czego powinna - myślnik rozpoczynający część wspólną umieszcza się na wysokości tych jednostek redakcyjnych, do których się odnosi".

Odnosząc powyższe do zaskarżonej uchwały Wojewoda zwrócił uwagę na wyraźne umiejscowienie zwrotu: "w części dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi" w pkt 19 § 4 uchwały, co nie pozwala przyjąć, że zwrot ten jest częścią wspólną, odnoszącą się do wszystkich punktów - w rozumieniu wskazanych wyżej ZTP. Skarżący nadmienił, że przedmiotowa uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2020 r. pod poz. 5846. Na wydruku ogłoszonej urzędowo uchwały również można zauważyć, że omawiany zwrot: "w części dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi" niewątpliwie przynależy do pkt 19 i tym samym nie sposób uznać go za część wspólną, odnoszącą się także do pozostałych punktów zawartych w § 4 uchwały.

Regulamin podejmowany na podstawie art. 4 u.c.p.g. stanowi akt prawa miejscowego. Zgodnie z art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) organy samorządu terytorialnego ustanawiają akty prawa miejscowego na podstawie i w granicach ustaw. Z kolei przepis art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obliguje organy władzy publicznej do działania na podstawie i w granicach prawa. Zasada praworządności wyrażona w art. 7 w zw. z art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wymaga, żeby materia regulowana wydanym aktem normatywnym wynikała z upoważnienia ustawowego i nie przekraczała zakresu tego upoważnienia. Każde unormowanie wykraczające poza udzielone upoważnienie jest naruszeniem normy upoważniającej i zarazem naruszeniem konstytucyjnych warunków legalności aktu prawa miejscowego wydanego na podstawie upoważnienia ustawowego (por. wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2011 r., sygn. akt II OSK 2058/11, CBOSA). Zasadę działania na podstawie i w granicach prawa, w tym wydawania aktów prawa miejscowego w granicach wytyczonych przez normy upoważniające, zobligowane są przestrzegać także organy związków międzygminnych, których kompetencje prawotwórcze są pochodną kompetencji prawotwórczych organów gminy, przenoszonych w ściśle określonym zakresie przez ustawy i statut związku.

W ocenie skarżącego przepis § 4 uchwały został podjęty przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z przekroczeniem granic upoważnienia wynikającego ze wskazanych powyżej przepisów u.c.p.g., u.s.g. oraz Statutu Związku. Uchybienie to stanowi istotne naruszenie omawianych norm upoważniających, jak i konstytucyjnych warunków legalności aktu prawa miejscowego, co - w świetle art. 91 ust. 1 w związku z art. 99 ust. 1a u.s.g. - rodzi konieczność stwierdzenia nieważności wadliwego przepisu § 4 uchwały. Ze względu jednak na upływ terminu określonego wart. 91 ust. 1 u.s.g. skarżący nie może we własnym zakresie stwierdzić nieważności przedmiotowej uchwały, stąd też - w oparciu o art. 93 ust. 1 w związku z art. 99 ust. 1a u.s.g. - wniósł o to do Sądu.

W odpowiedzi na skargę Związek Międzygminny "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" (dalej: Związek), reprezentowany przez fachowego pełnomocnika, wniósł o jej oddalenie.

W uzasadnieniu odpowiedzi na skargę podniesiono, że Zgromadzenie Związku nie postanowiło w zakwestionowanym § 4 uchwały o utracie mocy obowiązującej wskazanych w punktach od 1 d 19 uchwał Rad Gmin - w całości. Okolicznością, z powodu której Skarżący uznał, że postanowiono o utracie mocy obowiązującej wskazanych uchwał w całości i dokonał takiej właśnie interpretacji wskazanego § 4 uchwały, jest dokonanie zmian redakcyjnych tego przepisu na etapie przesyłania do Wojewody podjętej uchwały w formie dokumentu elektronicznego.

Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" na swoim posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2020 r. podjęło zaskarżoną uchwałę, w której § 4 brzmiał:

"Tracą moc uchwały Rad Gmin-uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego:

1) Gminy Bojanowo - uchwała nr XX/137/16 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bojanowo (Dz. Urzęd. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 4909),

2) -18)

19) Gminy Osieczna - uchwała nr V.32.2019 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osieczna (Dz. Urzęd. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 2192) w części dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi".

Zapis w "części dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi" umiejscowiony został poniżej, nowej linii, po wymienieniu w punktach od 1 do 19 wszystkich uchwał. Tym samym zapis ten odnosił się do wszystkich uchwał wymienionych powyżej. Natomiast na etapie przesyłania zaskarżonej uchwały do Wojewody w formie dokumentu elektronicznego zwrot "w części dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi" przesunął się do punktu 19, co spowodowało, że w takim brzmieniu zaczął odnosić się wyłącznie do uchwały Rady Gminy Osieczna wskazanej w ostatnim punkcie 19.

Intencją zaskarżonej uchwały było uchylenie uchwał Rad Gmin - członków Komunalnego Związku Gmina Regionu Leszczyńskiego, wskazanych w § 4 wyłącznie w części dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi i intencja ta znalazła swoje odzwierciedlenie w prawidłowo zredagowanym § 4 uchwały, w której zwrot "w części dotyczącej gospodarowania odpadami" stanowił cześć wspólną, odnoszącą się do wszystkich wymienionych powyżej punktów od 1 do 19 jako usytuowany poniżej i od nowej linii.

Ze względu na powstały błąd redakcyjny w ogłoszonym tekście aktu prawnego, w zakresie § 4, zachodzi konieczność jego sprostowania w formie obwieszczenia, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

W piśmie procesowym z dnia 1 lutego 2021 r. Wojewoda, zastępowany przez fachowego pełnomocnika, ustosunkował się do treści odpowiedzi na skargę i podniósł, że nie zgadza się z twierdzeniem, że wada, jaką obarczony został przepis § 4 zaskarżonej uchwały, to jedynie błąd redakcyjny w ogłoszonym tekście aktu prawnego podlegający sprostowaniu w formie obwieszczenia w oparciu o art. 17 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461, dalej: ustawa promulgacyjna).

Z art. 17 ustawy promulgacyjnej wynika, że: "Błędy w ogłoszonym tekście aktu prawnego prostuje się w formie obwieszczenia. Sprostowanie nie może prowadzić do merytorycznej zmiany tekstu aktu prawnego" (ust. 1), "Sprostowanie błędu ogłasza się w tym samym dzienniku urzędowym, w którym ogłoszono prostowany akt" (ust. 2), "Organy wydające dzienniki urzędowe inne niż wymienione w ust. 3 prostują błędy w tekstach aktów prawnych ogłoszonych w tych dziennikach" (ust. 4).

Skarżący powołał się na stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, wyrażone w uzasadnieniu do wyroku z dnia 6 marca 2014 r. (sygn. akt IV SA/Po 1125/13; CBOSA), że: "Przepis art. 17 stanowi (...) podstawę prostowania błędów w ogłaszanych tekstach aktów prawnych. Jego doniosłość wynika z tego, że tekstom ogłaszanym w sposób urzędowy przysługuje domniemanie autentyczności. Przesłanką sprostowania jest wystąpienie błędu, którego to pojęcia ustawa nie definiuje. Z kontekstu, w jakim zostało ono użyte - sformułowanie "w ogłoszonym tekście" - należy jednak wnioskować, że błędem w rozumieniu art. 17 ustawy promulgacyjnej jest rozbieżność pomiędzy oryginałem (art. 15 ustawy promulgacyjnej), a tekstem ogłoszonym w dzienniku urzędowym. Wskazuje się zatem, że błędy, które powstały na wcześniejszych etapach (były już w tekście oryginału), "prostuje się" poprzez klasyczną nowelizację, o której mowa w dziale II rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (...)". W podobnym tonie wypowiadał się też wielokrotnie Naczelny Sąd Administracyjny. W wyroku z dnia 22 lutego 2017 r. (sygn. akt II OSK 1501/15; CBOSA) Sąd ten wyjaśnił, że: "Jak przyjmuje się w doktrynie i orzecznictwie w trybie art. 17 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, mogą być prostowanie jedynie błędy, które powstały na etapie ogłaszania aktu normatywnego, a nie w toku jego wydawania. Sprostowanie błędu polega na zlikwidowaniu rozbieżności pomiędzy oryginałem, czyli tekstem aktu prawnego skierowanym do publikacji przez organ wydający ten akt, a tekstem ogłoszonym we właściwym dzienniku. Można zatem w trybie art. 17 sprostować wyłącznie błędy popełnione przez organ wydający dziennik urzędowy, który sam dokonuje ich usunięcia (sprostowania). Błędy organu podejmującego dany akt, czyli np. przekazanie do publikacji aktu niezgodnego z przyjętym, nie podlegają sprostowaniu w oparciu art. 17 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (por. G. Wierczyński: Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Warszawa 2010; G. Wierczyński: Urzędowe ogłoszenie aktu normatywnego, Warszawa 2008; S. Wronkowska, M. Zieliński: Komentarz do zasad techniki prawodawczej. Warszawa 2004; P. Radziewicz: O sprostowaniu błędów w konstytucji i innych aktach prawnych, "Przegląd Sejmowy" 2002. nr 2, s. 55; wyroki NSA z dnia 4 sierpnia 2011 r., II OSK 880/11, LEX nr 1152191'i z dnia 24 lutego 2011 r., II OSK 343/10, ONSAiWSA 2011/6/108). (...) Błędy, które były w tekście przekazanym do publikacji "prostuje się" poprzez klasyczną nowelizację (...)". W wyroku z dnia 4 sierpnia 2011 i", (sygn. akt II OSK 880/11; CBOSA) Naczelny Sąd Administracyjny przyjął, że: "Błędem w rozumieniu art. 17 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, jest rozbieżność pomiędzy oryginałem, zdefiniowanym w art. 15, a tekstem ogłoszonym w dzienniku urzędowym. Aby zatem zdefiniować taki błąd, należy odwołać się do pojęcia oryginału, o jakim mowa w art. 15 tej ustawy"'.

Zgodnie z powołanym powyżej art. 15 ust. 1 ustawy promulgacyjnej: "Podstawą do ogłoszenia aktu normatywnego lub innego aktu prawnego jest akt w formie dokumentu elektronicznego opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez upoważniony do wydania aktu organ"'.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy Wojewoda stwierdził, że brak jest podstaw do zastosowania względem zaskarżonej uchwały (w zakresie § 4) instytucji sprostowania, o której mowa w art. 17 ustawy promulgacyjnej, albowiem nie ma rozbieżności pomiędzy treścią przepisu § 4 zaskarżonej uchwały przekazanej do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez upoważniony do wydania aktu organ (tj. Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego"), a treścią tego przepisu w ogłoszonej uchwale. W obu wersjach aktu kwestionowany zwrot "w części dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi" zamieszczony jest wyraźnie w pkt 19 § 4 uchwały (nie został przeniesiony do odrębnego wersu).

Ponadto dokonanie sprostowania kwestionowanego przepisu uchwały w oparciu o przepis art. 17 ustawy promulgacyjnej nie jest dopuszczalne także z tego względu, że prowadziłoby to do merytorycznej zmiany tekstu aktu prawnego, czemu sprzeciwia się art. 17 ust. 1 zdanie drugie ustawy promulgacyjnej. Należy podkreślić, że przepis § 4 uchwały jest przepisem uchylającym uchwały rad gmin członkowskich Związku w przedmiocie regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie tych gmin, przesądza zatem o bycie prawnym tychże uchwał, będących aktami prawa miejscowego, obowiązującymi na obszarze poszczególnych gmin.

W ocenie Skarżącego, z uwagi na charakter przepisów uchylających (jednorazowy, ich skutek normatywny wyczerpuje się w momencie ich wejścia w życie), również ewentualna nowelizacja przepisu § 4 zaskarżonej uchwały przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego", dokonywana ze skutkiem ex nunc, nie przyniosłaby pożądanego skutku prawnego. Stąd też jedyną skuteczną formą "naprawy" powstałego błędu legislacyjnego jest stwierdzenie nieważności wadliwego § 4 zaskarżonej uchwały ze skutkiem ex tunc.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

Niniejsza sprawa została rozpoznana na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 15zzs4 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.).

W świetle art. 91 ust. 1 u.s.g. uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne, przy czym o nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia. Po upływie tego terminu organ nadzoru nie może już we własnym zakresie stwierdzić nieważności uchwały (zarządzenia) organu gminy, a jedynie może zaskarżyć taki wadliwy, jego zdaniem, akt do sądu administracyjnego, zgodnie z art. 93 ust. 1 u.s.g. Realizując tę kompetencję, organ nadzoru nie jest skrępowany jakimkolwiek terminem do wniesienia skargi (zob. np.: wyrok NSA z 15 lipca 2005 r., II OSK 320/05, ONSAiWSA 2006, Nr 1, poz. 7; postanowienie NSA z 29 listopada 2005 r., I OSK 572/05, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, http://orzeczenia.nsa.gov.pl dalej: CBOSA).

Zgodnie z art. 99 ust. 1a u.s.g. przepisy o nadzorze nad gminami stosuje się odpowiednio do związków i porozumień międzygminnych.

W rozpoznawanej sprawie Wojewoda w ustawowym terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały nie orzekł o jej nieważności, wobec czego władny był później zaskarżyć uchwałę w trybie art. 93 u.s.g.

Zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 137) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Sądy administracyjne, kierując się wspomnianym kryterium legalności, dokonują oceny zgodności treści zaskarżonego aktu oraz procesu jego wydania z normami prawnymi - odpowiednio: ustrojowymi, proceduralnymi i materialnymi - przy czym ocena ta jest dokonywana według stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zaskarżonego aktu. W świetle art. 3 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.; w skrócie "p.p.s.a.") kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje m.in. orzekanie w sprawach skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego. Stosownie do art. 134 § 1 p.p.s.a. sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną w niej podstawą prawną. Oznacza to, że bierze pod uwagę wszelkie naruszenia prawa, a także wszystkie przepisy, które powinny znaleźć zastosowanie w rozpoznawanej sprawie, niezależnie od żądań i wniosków podniesionych w skardze, w granicach sprawy, wyznaczonych przede wszystkim określonym w skardze przedmiotem zaskarżenia - który może obejmować całość albo tylko część określonego aktu (zob.: J.P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2011, uw. 1 do art. 134; a także wyroki NSA: z 5 marca 2008 r., I OSK 1799/07; z 9 kwietnia 2008 r., II GSK 22/08; z 27 października 2010 r., I OSK 73/10; CBOSA), przy czym reguła ta odnosi się również do zaskarżania aktów prawa miejscowego (por. wyrok NSA z 5 czerwca 2014 r., II OSK 117/13, CBOSA) - oraz rodzajem i treścią zaskarżonego aktu.

Sąd orzekający w sprawie niniejszej w pełni podziela argumentację i rozważania skargi uzupełnione w piśmie procesowym z dnia 1 lutego 2021 r. i odstępuje od ich ponownego prezentowania. W oparciu o dokumenty powołane przez skarżącego nie może ulegać wątpliwości, że nie wystąpiła rozbieżność pomiędzy oryginałem, zdefiniowanym w art. 15 ustawy promulgacyjnej, a tekstem ogłoszonym w dzienniku urzędowym. Tym samym brak jest możliwości dokonania sugerowanego przez Związek sprostowania błędu w ogłoszonym tekście aktu prawnego trybie art. 17 ustawy promulgacyjnej. Sąd uznaje przy tym stan faktyczny sprawy za niesporny - w odpowiedzi na skargę przyznano, że zaskarżona uchwała w formie dokumentu elektronicznego przesłana Wojewodzie zawierała § 4 o takiej treści, jaka została opublikowana, gdyż "na etapie przesyłania (...) zwrot »w części dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi« przesunął się do punktu 19". Ubocznie zauważy także trzeba, że w analogicznej uchwale podjętej wcześniej tj. 30 marca 2020 r. przesunięcie takie nie nastąpiło (k. 74 v.).

Mając powyższe na uwadze, Sad stwierdził, że w zaskarżonej części uchwała nr XXXV/1/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi istotnie narusza prawo, wykracza bowiem poza zakres ustawowego upoważnienia, co słusznie uwypuklono w skardze. Ponadto zauważyć należy, że treść § 4 zaskarżonej uchwały w formie jaka została ogłoszona w wojewódzkim dzienniku urzędowym (i wcześniej przekazana do ogłoszenia) jest istotnie wadliwa także z tego powodu, że nie odzwierciedla intencji uchwałodawcy, a przede wszystkim jest niezgodna z treścią uchwaloną w dniu 30 czerwca 2020 r. przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego". Także ta okoliczność przemawia w ocenie Sądu na koniecznością stwierdzenia nieważności inkryminowanej jednostki redakcyjnej zaskarżonej uchwały.

Mając powyższe rozważania na uwadze, Sąd stwierdził nieważnoścć zaskarżonej uchwały w części obejmującej jej § 4 na podstawie art. 147 § 1 p.p.s.a. (pkt 1 sentencji wyroku).

O kosztach postępowania (pkt 2 sentencji wyroku) Sąd orzekł na podstawie art. 200 i art. 205 § 2 p.p.s.a., uwzględniając wynagrodzenie należne pełnomocnikowi skarżącego, ustalone według stawek minimalnych zgodnie z § 15 ust. 1 w zw. z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 265), w wysokości (...) zł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.