Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2855128

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 9 października 2014 r.
IV SA/Po 186/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kręcichwost-Durchowska.

Sędziowie WSA: Donata Starosta Tomasz Grossmann (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 października 2014 r. sprawy ze skargi M. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) grudnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego

1. oddala skargę;

2. przyznaje adwokatowi M. W. od Skarbu Państwa (Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu) wynagrodzenie w kwocie 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) podwyższone o kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych i 20/100) stanowiącą podatek od towarów i usług - łącznie 295,20 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych i 20/100) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.