IV SA/Po 183/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2593883

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2018 r. IV SA/Po 183/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maciej Busz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia Stowarzyszenia (...)" na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 16 stycznia 2018 r., sygn. akt IV SA/Po 183/17 w sprawie ze skargi Stowarzyszenia "(...)" na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 28 października 2016 r., nr (...) w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia postanawia odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 6 marca 2018 r. Przewodniczący Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wezwał Stowarzyszenie "(...) do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie tego Sądu z dnia 16 stycznia 2018 r., sygn. akt IV SA/Po 183/17, w kwocie 100 zł stosownie do § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.) w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Zażalenie na powyższe zarządzenie złożyło ww. Stowarzyszenie. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 12 lipca 2018 r., sygn. akt II OZ 762/18 oddalił zażalenie na ww. zarządzenie.

Zarządzeniem z dnia 30 lipca 2018 r. Przewodniczący Wydziału IV wezwał Stowarzyszenie do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 6 marca 2018 r. poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 100 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Stowarzyszenie (...)" nie uiściło wymaganego wpisu w wyznaczonym terminie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - zwanej dalej: "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Oznacza, to że od każdego pisma wszczynającego postępowanie sądowe należna jest opłata (stosunkowa lub stała). Takim pismem jest każde dopuszczalne zgodnie z przepisami ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zażalenie.

Z uwagi na niedopełnienie tego obowiązku, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z 6 marca 2018 r. Stowarzyszenie zostało wezwane do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionego zażalenia na postanowienie WSA w Poznaniu z dnia 16 stycznia 2018 r. w kwocie 100 zł.

O prawidłowości powyższego zarządzenia przesądził Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 12 lipca 2018 r., sygn. akt II OZ 762/18, którym oddalił zażalenie skarżącego na zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego. W tej sytuacji, skoro sąd II instancji oddalił zażalenie strony skarżącej, to zarządzenie z 6 marca 2018 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego, stało się prawomocne, co oznacza że nie przysługuje już prawo do jego zaskarżenia. Oddalenie zażalenia przez Naczelny Sąd Administracyjny oznacza, że wpis do uiszczenia którego skarżący został zobowiązany zarządzeniem z 6 marca 2018 r. jest należny i konieczny dla rozpatrzenia zażalenia. W tej sytuacji w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z 30 lipca 2018 r. ponownie wezwano Stowarzyszenie do uiszczenia należnego wpisu. W wyznaczonym terminie Stowarzyszenie nie uiściło wymaganego wpisu od zażalenia.

Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku nieuiszczenia opłaty sądowej przy wniesieniu pisma do sądu, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo do uiszczenia opłaty w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania. Natomiast skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

W tym stanie rzeczy - wobec nieuiszczenia przez stronę skarżącą wpisu w wyznaczonym terminie - Sąd, na podstawie art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a., zażalenie odrzucił, przy czym stosownie do art. 58 § 3 p.p.s.a. uczynił to na posiedzeniu niejawnym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.