IV SA/Po 182/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2680014

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 20 marca 2019 r. IV SA/Po 182/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Bąk-Marciniak (spr.).

Sędziowie WSA: Józef Maleszewski, Asesor sądowy Maria Grzymisławska-Cybulska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 20 marca 2019 r. sprawy ze skargi D. W. na postanowienie Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia (...) grudnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia

1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne;

2. zasądzić od Inspektor Nadzoru Budowlanego na rzecz skarżącego D. W. kwotę (...) zł ((...) złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2018 r. nr (...) Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził uchybienie terminu do wniesienia odwołania przez D. W. od decyzji PINB w T. z dnia 16 sierpnia 2018 r. W uzasadnieniu organ wskazał, że odwołanie zostało nadane w placówce pocztowej 11 września 2018 r., zaś 14 dniowy termin do jego wniesienia upływał z dniem 10 września 2018 r.

Skargę na powyższe postanowienie wniósł D. W. zarzucając naruszenie szeregu przepisów k.p.a. i wnosząc o jego uchylenie, albowiem odwołanie zostało wniesione w terminie. Na dowód tego skarżący dołączył kopertę z numerem przesyłki, dowód jej nadania na Poczcie Polskiej, wydruk ze strony internetowej dotyczący śledzenia historii doręczenia przesyłki.

W odpowiedzi na skargę WWINB wniósł o umorzenie postępowania wskazując, że po zapoznaniu się z treścią skargi postanowieniem z dnia 21 lutego 2019 r. nr (...) WWINB uchylił zaskarżone postanowienie własne z dnia 11 grudnia 2018 r. w trybie art. 54 § 3 p.p.s.a., a decyzją z dnia 21 lutego 2019 r. rozpoznał odwołanie skarżącego. Nadto z uwagi na błąd poczty organ wniósł o nie obciążanie go kosztami zastępstwa procesowego, a ewentualnie w stawce minimalnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej jako: "p.p.s.a."), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli stało się ono bezprzedmiotowe.

Z bezprzedmiotowością postępowania mamy do czynienia w sytuacji, gdy po wniesieniu skargi w toku postępowania sądowoadministracyjnego przestanie istnieć przedmiot zaskarżenia. Będzie to miało miejsce między innymi wówczas, gdy zaskarżone rozstrzygnięcie zostanie pozbawione bytu prawnego wskutek skorzystania przez organ, który je wydał, z uprawnień autokontrolnych przewidzianych w art. 54 § 3 p.p.s.a. Unormowanie to stanowi, że organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. W przypadku skargi na decyzję, uwzględniając skargę w całości, organ uchyla zaskarżoną decyzję i wydaje nową decyzję. Uwzględniając skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio.

W rozpoznawanej sprawie organ skorzystał z uprawnień wynikających ze wskazanego przepisu poprzez uchylenie zaskarżonego postanowienia, a więc uwzględnił skargę w całości, co skutkowało rozpatrzeniem odwołania. Wobec tego dalsze postępowanie sądowe stało się bezprzedmiotowe, ponieważ zaskarżone orzeczenie w trybie autokontroli zostało wyeliminowane z obrotu prawnego.

Z tych względów należało orzec, jak w sentencji postanowienia, na podstawie cytowanego art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

O kosztach postępowania sądowego, obejmujących wpis od skargi w kwocie (...) zł, orzeczono na podstawie art. 201 § 1 p.p.s.a. Przepis ten stanowi, że zwrot kosztów przysługuje skarżącemu od organu także w razie umorzenia postępowania z przyczyny określonej w art. 54 § 3 p.p.s.a. O kosztach zastępstwa procesowego Sąd orzekł na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 507) zasądzając je w stawce minimalnej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.