Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1106664

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 24 stycznia 2012 r.
IV SA/Po 18/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Anna Jarosz (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodnicząc Sędzia WSA Anna Jarosz po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. P., M. P. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie kosztów postępowania rozgraniczeniowego postanawia Odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) r. (data stempla pocztowego) B. P. i M. P. wnieśli bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (dalej WSA) skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie kosztów postępowania rozgraniczeniowego. Powyższe postanowienie doręczono skarżącym w dniu (...) r. wraz prawidłowym pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej p.p.s.a.) sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Skargę natomiast wnosi się do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 53 § 1 i art. 54 § 1 p.p.s.a.)

W przedmiotowej sprawie skarga B. P. i M. P. wniesiona została bezpośrednio do sądu administracyjnego. Tymczasem w orzecznictwie sądowoadministracyjnym utrwalony jest pogląd, iż opisana w przepisie art. 54 § 1 p.p.s.a. zasada wnoszenia skargi do sądu za pośrednictwem organu administracji oznacza, że w przypadku wniesienia jej bezpośrednio do sądu, winien on przekazać skargę właściwemu organowi administracji publicznej. O zachowaniu 30-dniowego terminu do wniesienia skargi decyduje wówczas data nadania (złożenia) skargi przez sąd do właściwego organu administracji (por. postanowienie WSA w Gliwicach z dnia 20 października 2004 r., IV SA/GL 647/04, postanowienie WSA w Łodzi z dnia 16 września 2009 r., III SA/Łd 427/09 oraz postanowienia NSA z dnia 12 stycznia 2009 r. II OSK 1918/08 i z dnia 22 lipca 2011 r. I OSK 1221/11, wszystkie orzeczenia opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych).

W związku z powyższym, pismem z dnia (...) r. Przewodniczący Wydziału WSA w Poznaniu przekazał Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w K. przedmiotową skargę według właściwości. Pismo wraz ze skargą zostało nadane w dniu (...) r. (data stempla pocztowego).

W tej sytuacji dzień (...) r. należało uznać za dzień wniesienia skargi do WSA w Poznaniu, jakkolwiek z przekroczeniem ustawowego terminu do skutecznego jej złożenia, który upłynął w dniu (...) r., zgodnie z art. 53 § 1 p.p.s.a., bowiem B. P. i M. P. zaskarżone postanowienie otrzymali w dniu (...) r. W konsekwencji skargę należało odrzucić, jako wniesioną po terminie.

Mając powyższego na uwadze Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 oraz § 3 p.p.s.a. orzekł, jak sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.