Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1734603

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 2 czerwca 2015 r.
IV SA/Po 172/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Radzicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) czerwca 2012 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości postanawia sprostować oczywistą omyłkę pisarską w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 14 maja 2015 r., sygn. akt IV SA/Po 172/15 w ten sposób, że pkt 1 sentencji zastąpić słowami "uchyla zaskarżoną decyzję w części w jakiej utrzymujące w mocy pkt 1 decyzji Burmistrza Gminy M. z dnia (...) grudnia 2009 r. nr (...) oraz uchyla pkt 1 decyzji Burmistrza Gminy M. z dnia (...) grudnia 2009 r. nr (...)".

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 31 stycznia 2013 r. sygn. akt IV SA/Po 878/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w pkt 1 stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji w części utrzymującej w mocy pkt 2 decyzji Burmistrza Gminy M.z dnia (...) grudnia 2009 r. nr (...), w pkt 2 stwierdził nieważność pkt 2 decyzji Burmistrza Gminy M. z dnia 2009 r. nr (...), w pkt 3 oddalił skargę w pozostałym zakresie, natomiast w pkt 4 określił, że zaskarżona decyzja w części opisanej w pkt 1 wyroku nie może być wykonana.

Po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej od powyższego wyroku, wniesionej przez M.S. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 29 stycznia 2015 r. sygn. akt II OSK 1572/13 uchylił ww. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w części oddalającej skargę.

Ponownie rozpoznając sprawę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 14 maja 2015 r., sygn. akt IV SA/Po 172/15 w pkt 1 uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) czerwca 2012 r. nr (...) oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza Gminy M. z (...) grudnia 2009 r. nr (...).

Analiza akt sprawy nie pozostawia wątpliwości, że wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 14 maja 2015 r., sygn. akt IV SA/Po 172/15 dotyczył jedynie niewyeliminowanej uprzednio z obrotu prawnego części decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. oraz pkt 2 poprzedzającej ją decyzji Burmistrza Gminy M. z dnia (...) grudnia 2009 r. nr (...).

Powyższe stanowiło oczywistą omyłkę w rozumieniu art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), którą należało sprostować.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.