Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 675136

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 5 maja 2010 r.
IV SA/Po 150/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maciej Dybowski (spr.).

Sędziowie: NSA Ewa Makosz-Frymus, WSA Izabela Kucznerowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 maja 2010 r. sprawy ze skargi A.W. przeciwko Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Poznaniu w przedmiocie wymierzenia grzywny za niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w sprawie II SA/Po 349/07 postanawia

1.

umorzyć postępowanie sądowadministracyjne

2.

zwrócić Skarżącemu A.W. wpis w kwocie (...) ((...)) złotych

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) czerwca 2009 r. nr (...) (dalej decyzja z (...) czerwca 2009 r.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu (dalej SKO bądź Kolegium) na podstawie art. 17 pkt 1, art. 104, art. 156 § 1 pkt 2, art. 157 § 1, art. 158 § 1 k.p.a. oraz art. 39, art. 40 ust. 1, 3 i 4, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. 15/99/139 ze zm.) odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej z dnia (...) września 2002 r. nr (...) (dalej decyzja z (...) września 2002 r.) Burmistrza Miasta i Gminy S w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie kurnika o pow. 1800 m2 i obsadzie 80 DJP położonej na terenie działki nr (...) w K (k. 1-5 w części 2 tomu 2 akt administracyjnych; k. 1-2v, 4-6 tomu 1 akt administracyjnych).

Pismem z dnia 8 lipca 2009 r., nadanym w polskiej placówce pocztowej dnia lipca 2009 r. (art. 57 § 5 k.p.a.) A.W., reprezentowany przez pełnomocnika Z.W. (ojca), wniósł o ponowne rozpatrzenie żądania z dnia 2 października 2006 r. w sprawie unieważnienia decyzji z (...) września 2002 r., bowiem decyzja Kolegium z (...)0 czerwca 2009 r. nie odpowiada Jego żądaniu (k. 1-4 w części 3 tomu 2 akt administracyjnych).

Dnia 23 listopada 2009 r. (data stempla pocztowego k. 3 akt IV SAB/Po 2/10) A.W., reprezentowany przez pełnomocnika Z.W., wniósł skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w przedmiocie niewydania decyzji (art. 127 § 3 k.p.a.), wskazując, że dnia 8 lipca 2009 r. złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wezwanie do zaprzestania bezczynności zostało przesłane do Kolegium dnia 10 października 2009 r. Do dnia 21 listopada 2009 r. Kolegium nie wydało ponownej decyzji. W przypadku uwzględnienia skargi Skarżący wniósł o wymierzenie organowi grzywny na podstawie art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 153/02/1270 ze zm., dalej p.p.s.a.) i zasądzenia od organu zwrotu kosztów sądowych niezbędnych do celowego dochodzenia praw (art. 200 p.p.s.a.; k. 2 akt IV SA/Po 150/10 = k. 2, 3 akt IV SAB/Po 2/10).

W odpowiedzi na skargę Kolegium wniosło o oddalenie skargi, wskazując, że rozpatrzyło wniosek A.W. o ponowne rozpatrzenie sprawy i decyzją z dnia (...) grudnia 2009 r. nr (...) (dalej decyzja z (...) grudnia 2009 r.) utrzymało w mocy swą decyzję z (...) czerwca 2009 r. Postanowieniem (...) listopada 2009 r. nr (...) Kolegium stwierdziło nieważność postanowienia Starosty S. z dnia (...) września 2002 r. nr (...), opiniującego pozytywnie projekt decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia mogącego znacząco wpływać na środowisko, polegającego na budowie kurnika o obsadzie 80 DJP na działce nr (...) w miejscowości K, gmina S. Z tego względu Kolegium postanowieniem z dnia (...) stycznia 2010 r. nr (...) wznowiło z urzędu postępowanie administracyjne dotyczące decyzji Kolegium z dnia (...) grudnia 2002 r. nr (...) utrzymującej w mocy decyzję z (...) września 2002 r. (k. 4-5 akt IV SAB/Po 2/10; k. 2-4 tomu 3 akt administracyjnych).

Pismem z dnia 2 lutego 2010 r. IV SAB/Po 2/10 Sąd wezwał Pełnomocnika Skarżącego do uzupełnienia braków formalnych skargi z dnia 21 listopada 2009 r. przez wskazanie wyroku (daty i sygnatury) uchylającego lub stwierdzającego nieważność aktu lub czynności, w związku z którym Skarżący wnosi o wymierzenie organowi grzywny (art. 154 § 1 p.p.s.a.) - w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia pisma z 21 listopada 2009 r. w zakresie obejmującym wniosek o wymierzenie grzywny organowi (akapit ostatni - In principia) - bez rozpoznania (art. 49 § 2 p.p.s.a.). Pismem z dnia 5 lutego 2010 r. Z.W. uzupełnił wniosek z 21 listopada 2009 r., wskazując, że skarga dotyczy wyroku WSA w Poznaniu z 5 grudnia 2007 r. sygn. II SA/Po "349/09", który to wyrok do dziś nie został wykonany (k. 9v, 12, 15, 18 akt IV SAB/Po 2/10). Zarządzeniem z dnia 23 lutego 2010 r. IV SAB /Po 2/10 Sąd wyłączył sprawę w zakresie obejmującym wniosek A.W. o wymierzenie organowi grzywny w razie niewykonania wyroku II SA/Po 349/07 i prowadził ją dalej pod sygnaturą IV SA/Po 150/10 (k. 22 akt IV SAB/Po 2/10= k. 1 akt IV SA/Po 150/10).

Na rozprawie dnia 5 maja 2010 r. w sprawie IV SAB/Po 2/10, Pełnomocnik Skarżącego podał, że odpis decyzji z (...) grudnia 2009 r. doręczono Mu 19 stycznia 2010 r. Sprawa toczy się od 2006 r. i żadnej decyzji nie wydano w ustawowym terminie. Prezes SKO wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministarcyjnego i doprecyzowanie, czy niniejsze postępowanie dotyczy skargi na bezczynność w związku z wnioskiem Skarżącego z art. 127 § 3 k.p.a. w stosunku do decyzji z (...) czerwca 2009 r. Pełnomocnik Skarżącego oświadczył, że nie jest prawnikiem i nie jest w stanie ocenić, czy po wydaniu decyzji z (...) grudnia 2009 r. ma podtrzymać skargę, czy też wnieść o umorzenie postępowania. Nie chodzi Skarżącemu o to, żeby nakładać na SKO grzywnę, ale respektować Jego prawa jako obywatela. Pełnomocnik Skarżącego wniósł o zasądzenie kosztów w sprawie (k. 31-32 akt IV SAB/Po 2/10).

Na rozprawie dnia 5 maja 2010 r. w sprawie IV SA/Po 150/10, Pełnomocnik Skarżącego podał, że cofa wniosek o nałożenie grzywny z art. 154 § 1 p.p.s.a. i wnosi o zwrot (...) zł wpisu od wniosku (k. 21-22 akt IV SA/Po 150/10).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 154 § 1 p.p.s.a. w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność oraz w razie bezczynności organu po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie żądając wymierzenia temu organowi grzywny.

W niniejszej sprawie, toczącej się pod sygnaturą IV SA/Po 150/10, Skarżący wniósł skargę o ukaranie organu grzywną za niewykonanie prawomocnego wyroku z dnia 5 grudnia 2007 r., II SA/Po 349/07 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, uchylającego decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia (...) maja 2007 r. nr (...) w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu warunków zabudowy terenu. Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2007 r., II SA/Po 349/07, stał się prawomocny dnia 21 stycznia 2009 r. (postanowienie WSA w Poznaniu z 21 stycznia 2009 r., II SA/Po 349/07 (k. 46-46v, 48-51, 62-70, 74 akt II SA/Po 349/07).

Organ pozostaje w bezczynności po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności, jeżeli nie rozpoznał sprawy w powtórnym postępowaniu prowadzonym na skutek wyroku sądowego, mimo upływu terminu określonego w ustawie, np. art. 35 k.p.a. (jeśli oczywiście ustawa taki termin przewiduje). Jeżeli w jednym piśmie strona zawrze dwa żądania (skargę na bezczynność na podstawie art. 149 p.p.s.a. i wniosek o wymierzenie grzywny na podstawie art. 154 p.p.s.a.), to oznacza, że zostały wniesione dwie odrębne skargi w dwu różnych sprawach. (Jan Paweł Tarno "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz" Wydanie 2 LexisNexis 2006 s. 333 uw. 5, 6; wyd. 4 LexisNexis 2010 s. 366-367 uw. 5, 6).

Skarżący reprezentowany przez ojca Z.W. już raz pismem z dnia 27 kwietnia 2009 r. wniósł o wymierzenie SKO grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2007 r. II SA/Po 349/07. Prawomocnym wyrokiem z dnia 3 grudnia 2009 r. IV SA/Po 451/09 WSA w Poznaniu wymierzył SKO grzywnę w wysokości 3.000 zł w przedmiocie niewykonania wyroku Sądu w sprawie II SA/Po 349/07. Wyrok WSA z 3 grudnia 2009 r. IV SA/Po 451/09 uprawomocnił się dnia 8 lutego 2010 r.

Z akt sprawy IV SAB/Po 2/10, w której Skarżący wniósł skargę na bezczynność SKO wynika, że dopiero po wniesieniu skargi do Sądu Administracyjnego (23 listopada 2009 r.) Kolegium decyzją z dnia (...) grudnia 2009 r. rozpatrzyło wniosek Skarżącego o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją z (...) czerwca 2009 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji z (...) września 2002 r.

Postanowieniem z dnia 5 maja 2010 r. IV SAB/Po 2/10 w sprawie o bezczynność SKO w Poznaniu, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. umorzył postępowanie sądowoadministracyjne, ponieważ stało się ono bezprzedmiotowe i zasądziło od SKO w Poznaniu na rzecz A.W. kwotę (...) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania (k. 33 akt sądowych IV SAB/Po 2/10).

Na rozprawie przeprowadzonej w dniu 5 maja 2010 r. w sprawie IV SAB/Po 2/10 Pełnomocnik Skarżącego wskazał, że nie chodzi Mu o to, by nakładać na SKO grzywnę, ale aby respektować Jego prawa jako obywatela (k. 31 akt IV SAB/Po 2/10)

Natomiast na rozprawie przeprowadzonej tego samego dnia w sprawie IV SA/Po 150/10 Przewodniczący przywołując wypowiedź Pełnomocnika Skarżącego na rozprawie w sprawie IV SAB/Po 2/10 i pouczając o istocie rozstrzygnięcia merytorycznego - wobec wytoczenia przez Pełnomocnika Skarżącego skargi na decyzję z (...) grudnia 2009 r. oraz o istocie postępowania o wymierzenie grzywny na podstawie art. 154 § 1 p.p.s.a., poprosił o wskazanie, czy Pełnomocnik Skarżącego nadal podtrzymuje niniejszy wniosek o nałożenie grzywny z art. 154 § 1 p.p.s.a., czy też go cofa, mając na uwadze merytoryczne rozstrzygniecie w przedmiocie nieważności decyzją z (...) grudnia 2009 r. - która będzie poddana kontroli WSA w Poznaniu w odrębnej sprawie. Pełnomocnik Skarżącego oświadczył, że cofa wniosek o nałożenie grzywny i wnosi o zwrot (...) zł wpisu od wniosku (k. 21 akt sądowych IV SA/Po 150/10).

Zgodnie z art. 60 p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Związanie Sądu wolą skarżącego jest wynikiem przyjętej zasady, że skarżący może rozporządzać wniesioną przez siebie skargą do czasu jej rozpoznania przez sąd I instancji. Jedynie w przypadku, gdy zdaniem tego Sądu cofniecie skargi zmierza do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności, sąd zobowiązany uznać cofniecie skargi za niedopuszczalne (wyrok NSA z 8 października 2007 r. I OSK 3/07 LEX nr 376825).

W niniejszej sprawie, Sąd nie znalazł podstaw, by przyjąć, że cofniecie skargi zmierza do obejścia prawa, ani że spowoduje utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Wobec powyższego Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 60 p.p.s.a. umorzył postępowanie sądowoadministracyjne w sprawie IV SA/Po 150/10.

Z uwagi, że skarga została skutecznie cofnięta, na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., należało zwrócić cały uiszczony wpis, który w niniejszej sprawie wyniósł 100 zł (k. 11 akt IV SA/Po 150/10; § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. 221/03/2193 ze zm).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.