Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2622747

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 5 lutego 2019 r.
IV SA/Po 1244/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Bąk-Marciniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2019 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ś. Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. J. P. II w Ś. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ś. Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. J. P. II w Ś. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) października 2018 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za usunięcie drzew bez zezwolenia postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 13 listopada 2018 r. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ś. Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. J. P. II w Ś. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 19 października 2018 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za usunięcie drzew bez zezwolenia W skardze zawarto również wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w całości. W uzasadnieniu wniosku podniesiono, iż wykonanie decyzji narazi na niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody i spowodowanie trudnych do odwrócenia skutków. Nadto skarżący wskazał, iż nie ma przewidzianych w planie finansowym środków na wykonanie decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 - dalej p.p.s.a.) wniesienie skargi do sądu nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Sąd na wniosek skarżącego może wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Postanowienie w tym przedmiocie, sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym (art. 61 § 5 p.p.s.a.).

Stosownie do powyższego uregulowania zaistnienie chociażby jednej z wymienionych przesłanek uzasadnia wstrzymanie skarżonego aktu, jednakże to wnioskodawca zobowiązany jest do rzeczowego uzasadnienia swego wniosku poprzez poparcie go twierdzeniami, tezami oraz stosownymi dokumentami na okoliczność spełnienia tych ustawowych przesłanek udzielenia ochrony tymczasowej (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r., sygn. akt I FSK (...), LEX nr 468877).

Mając na względzie z jednej strony treść wyżej powołanego przepisu prawa, z drugiej zaś charakter obowiązku nałożonego na wnioskodawcę zaskarżoną decyzją Sąd uznał, że wykonanie decyzji może narazić na wyrządzenie znacznej i nieodwracalnej w skutkach szkody. Należy jednak wskazać, że wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nie jest równoznaczne z uznaniem zasadności wniesionej skargi, która będzie rozpoznawana przez Sąd w odrębnym postępowaniu.

W związku z powyższym, na podstawie art. 61 § 3 i 5 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.