IV SA/Po 122/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2380681

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 24 października 2017 r. IV SA/Po 122/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Radzicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 24 października 2017 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia Stowarzyszenia "S. W. w W." na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 12 września 2017 r. sygn. akt IV SA/Po 122/16 w przedmiocie odrzucenia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 8 sierpnia 2017 r. nr IV SA/Po 122/16 w sprawie ze skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) listopada 2015 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego i odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu administracyjnym postanawia odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Stowarzyszenie S. W. w W. w Ś. W. wniosło skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) listopada 2015 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego i odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu administracyjnym.

Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 22 marca 2016 r. utrzymanym w mocy postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 r., odmówiono skarżącemu Stowarzyszeniu przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów wpisu sądowego od zaskarżonego postanowienia.

Kolejny wniosek o przyznanie prawa pomocy złożony przez skarżące stowarzyszenie został pozostawiony bez rozpoznania zarządzeniem referendarza sądowego z dnia 13 grudnia 2016 r., utrzymanym mocy postanowieniem Sądu z dnia 17 stycznia 2017 r.

Stowarzyszenie S. W. w W. w Ś. W. po uiszczeniu wpisu od skargi, złożyło wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego.

Postanowieniem z dnia 30 maja 2017 r. referendarz sądowy odmówił przyznania prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego.

Po rozpoznaniu sprzeciwu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2017 r. utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie referendarza sądowego z dnia 30 maja 2017 r.

Stowarzyszenie S. W. w W. pismem z dnia 4 września 2017 r. wniosło zażalenie na wskazane wyżej postanowienie, które zostało odrzucone postanowieniem Sądu z dnia 12 września 2017 r.

Stowarzyszenie S. W. w W. pismem z dnia 11 października 2017 r. (data stempla pocztowego k. 204 akt) wniosło zażalenie na postanowienie Sądu z dnia 12 września 2017 r. domagając się m.in. uchylenia zaskarżonego postanowienia w całości i uchylania postanowienia Sądu z dnia 8 sierpnia 2017 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 1 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 - dalej p.p.s.a.), zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia, których przedmiotem jest odrzucenie zażalenia. Zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia (art. 194 § 2 p.p.s.a.).

Zgodnie z art. 197 § 2 p.p.s.a., do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej, z wyłączeniem art. 185 § 2. Stosownie, zatem do treści art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że odpis postanowienia Sądu z 12 września 2017 r. został doręczony skarżącemu Stowarzyszeniu w dniu 3 października 2017 r. (vide zwrotne potwierdzenie odbioru k. 201 akt), a zatem termin do złożenia zażalenia obliczony zgodnie z art. 194 § 2 p.p.s.a. upłynął bezskutecznie w dniu 10 października 2017 r. Tym samym, zażalenie na ww. postanowienie złożone przez Stowarzyszenie w dniu 11 października 2017 r. należało uznać za złożone po upływie terminu i jako takie podlegające odrzuceniu.

W związku z powyższym Sąd na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.