Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2683564

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 14 maja 2019 r.
IV SA/Po 1207/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Józef Maleszewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) października 2018 r. nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania postanawia odmówić umorzenia postępowania sądowoadministracyjnego

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2019 r. oddalił skargę M. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) października 2018 r. nr (...) uchylające postanowienie Wójta Gminy S. z dnia (...) sierpnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania.

(...) S.A. z siedzibą w W. będąca uczestnikiem postępowania, pismem nadanym w dniu 23 kwietnia 2019 r. (k. 90 akt) złożył wniosek o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego. W powyższym piśmie, które wpłynęło do Sądu w dniu 24 kwietnia 2019 r. powołano się na okoliczność wydania przez Wójta Gminy S. decyzji z dnia (...) kwietnia 2019 r. nr (...) umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową w miejscowości S. na działce nr (...) obręb P.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1032 z późn. zm. - dalej p.p.s.a.) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

Odnosząc się do zgłoszonego przez uczestnika postępowania wniosku o umorzenie postępowania wskazać należy, że zgodnie z art. 144 p.p.s.a. sąd jest związany wydanym wyrokiem od chwili jego ogłoszenia, a jeżeli wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym - od podpisania sentencji wyroku. Mając zatem na uwadze wpływ do Sądu przedmiotowego wniosku o umorzenie postępowania, który nastąpił po podpisaniu wyroku wydanego w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym zgodnie z art. 119 pkt 3 w zw. z art. 120 p.p.s.a., stwierdzić należy że jest on bezskuteczny.

Z tych powodów sąd na podstawie art. 161 § 2 oraz art. 144 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.