IV SA/Po 1198/12 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1734605

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2015 r. IV SA/Po 1198/12

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - Damian Mataczyński po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku adwokata M.M. z dnia 2 lipca 2013 r. w przedmiocie zasądzenia kosztów zastępstwa prawnego według norm przepisanych postanawia zasądzić od Skarbu Państwa - Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, na rzecz adwokata M.M. kwotę (...) zł tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu, tj. kwotę (...) zł powiększoną o kwotę (...) zł podatku VAT.

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 25 marca 2015 r. wydał wyrok sygn. akt I OSK 2193/13 oddalający skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 13 marca 2013 r. sygn. akt IV SA/Po 1198/12 w sprawie ze skargi R.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) sierpnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty oraz umorzenia ustawowych odsetek od należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Do rozpoznania pozostał złożony wraz ze skargą kasacyjną (ponowiony w piśmie z dnia 16 czerwca 2015 r.) wniosek adwokata M.M. o zasądzenie na jego rzecz kosztów pomocy prawnej według norm przepisanych. W piśmie z dnia 16 czerwca 2015 r. pełnomocnik złożył również oświadczenie, iż należne mu opłaty nie zostały zapłacone nawet w części.

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.- dalej p.p.s.a.) wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Na podstawie przepisów § 19 pkt 1 w zw. z § 18 ust. 1 pkt 1c i § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 461) za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej wyznaczonemu adwokatowi przysługuje 50% stawki minimalnej wynoszącej w niniejszej sprawie 240 zł, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam adwokat w drugiej instancji 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł. Adwokat M.M. do reprezentowania Skarżącego wyznaczony został po zakończeniu postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu, w związku z czym za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej przysługuje mu wynagrodzenie nie wyższe niż 150% stawki minimalnej wynoszącej 180 zł. (75% z 240 zł.), podwyższone o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

Mając powyższe na uwadze, uwzględniając rodzaj i stopień zawiłości sprawy, nakład pracy poniesiony przez pełnomocnika, na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 8 p.p.s.a. postanowiono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.