Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2683522

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 28 maja 2019 r.
IV SA/Po 1175/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Józef Maleszewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. P. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) września 2018 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania postanawia sprostować oczywiste omyłki w wyroku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie IV SA/Po 1175/18 w ten sposób, że zamiast użytej w komparycji wyroku dwukrotnie daty "28 lutego 2018 r." wpisać datę "28 lutego 2019 r."

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w dniu 28 lutego 2019 r. wydał wyrok, w którym rozpoznano skargę S. P. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) września 2018 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania W komparycji wyroku jako datę wyroku oraz posiedzenia, na którym wydano ww. wyrok zamiast dnia 28 lutego 2019 r. błędnie wskazano dzień 28 lutego 2018 r.

Uznając powyższe za oczywiste omyłki, na podstawie art. 156 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.