Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1106652

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 10 stycznia 2012 r.
IV SA/Po 1154/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Damian Mataczyński (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku S.S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) września 2011 r. nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy postanawia odmówić przyznania prawa pomocy

Uzasadnienie faktyczne

S.S. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) września 2011 r. nr (...) w warunków zabudowy. Skarżący w odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu w kwocie 500 zł złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. We wniosku skarżący stwierdził, że nie jest w stanie uiścić wpisu sądowego od skargi i opisał swą sytuację materialną.

W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżący uiścił należny wpis w kwocie 500.

Uiszczenie wpisu, przy uwzględnieniu argumentacji strony zawartej w formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy, z której wynika iż intencją skarżącego było uzyskanie zwolnienia z obowiązku uiszczenia wpisu sądowego, oznacza rezygnację przez skarżącego z chęci skorzystania z pomocy państwa w sfinansowaniu swego udziału w postępowaniu sądowym. Bezprzedmiotowym jest więc dalsze postępowanie w zakresie przyznania prawa pomocy.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 243 § 1 i 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), postanowiono więc jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.