Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1431961

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 5 lutego 2014 r.
IV SA/Po 1129/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maciej Busz (spr.).

Sędziowie WSA: Ewa Kręcichwost-Durchowska Izabela Bąk-Marciniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 lutego 2014 r. sprawy ze skargi Z.Ś. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) września 2013 r. nr (...) w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne

Uzasadnienie faktyczne

Z.Ś. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. wskazaną w rubrum, utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Miasta T. z dnia (...) lipca 2013 r., nr (...) o odmowie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej p.p.s.a.) Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W wypadku, o którym mowa w cytowanym przepisie, Sąd może zawiesić postępowanie z uwagi na prejudycjalność innego toczącego się postępowania, którego wynik będzie miał wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Warunkiem skorzystania z tej podstawy mającej związek z wynikiem innego postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym, jest wystąpienie sytuacji, w której to inne postępowanie jest już rozpoczęte.

Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2013 r., sygn. akt II SA/Po 1026/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym, czy art. 16a ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm., dalej u.ś.r.), w zakresie w jakim pomija wśród uprawnionych do uzyskania specjalnego świadczenia opiekuńczego osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny i które nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, jest zgodny z: art. 2, art. 18, art. 32 ust. 1, art. 71 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W niniejszej sprawie podstawę rozstrzygnięcia stanowił m.in. art. 16a u.ś.r. o którego zbadanie zgodności z Konstytucją zwrócił się Wojewódzki Sąd Administracyjny w ww. postanowieniu.

Mając powyższe na uwadze, jak również kierując się dążeniem do zapewnienia jednolitości i stabilności orzecznictwa sądowego, Sąd działając na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzekł o zawieszeniu niniejszego postępowania, do czasu wydania przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia w ww. sprawie.

Stosownie do dyspozycji art. 6 p.p.s.a. Sąd informuje, że zgodnie z art. 128 § 1 p.p.s.a. podejmie niniejsze postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.