Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2874190

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 15 listopada 2013 r.
IV SA/Po 1108/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Grossmann.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym spraw ze skarg M. P-A., R. R., R. R. i K. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) września 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania postanawia na podstawie art. 111 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zarządzić połączenie spraw o sygn. akt: IV SA/Po 1105/13, IV SA/Po 1106/13, IV SA/Po 1107/13 i IV SA/Po 1108/13 do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia, a połączone sprawy prowadzić dalej pod sygn. akt IV SA/Po 1105/13. MZ

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.