Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1106650

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 10 stycznia 2012 r.
IV SA/Po 1104/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Radzicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej M. T. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 15 listopada 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 1104/11, w sprawie ze skargi M.T. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) sierpnia 2011 r. nr (...) w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej postanawia: odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 15 listopada 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 1104/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę M. T. w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem, opatrzone stosownym pouczeniem, przesłano skarżącej 22 listopada 2011 r. (k. 27 akt sądowych).

W dniu 16 grudnia 2011 r. skarżąca złożyła pismo zaadresowane do Naczelnego Sądu Administracyjnego, którym wniosła skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna podlega odrzuceniu.

Skuteczne wniesienie skargi kasacyjnej uzależnione jest od dopełnienia wszystkich wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270: ze zm.; dalej w skrócie "p.p.s.a."). Zgodnie z art. 175 § 1 p.p.s.a. skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Przepis ten nie ma zastosowania jedynie w przypadku, jeżeli skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 175 § 2 p.p.s.a.). W niniejszej sprawie skarga nie została sporządzona przez radcę prawnego lub adwokata, ale osobiście przez skarżącą, pomimo że nie jest ona jedną z osób wskazanych w przepisie art. 175 § 2 p.p.s.a., zwolnionych z obowiązku skorzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Na marginesie Sąd pragnie wskazać, iż postanowieniem Sądu z dnia 6 grudnia 2011 r. przyznano Skarżącej prawo pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego. Po wyznaczeniu radcy przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu skarżąca będzie mogła skorzystać z Jego pomocy w sporządzeniu skargi kasacyjnej.

Wobec powyższego, na podstawie art. 178 p.p.s.a., Sąd skargę kasacyjną odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.