IV SA/Po 1096/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2593172

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2018 r. IV SA/Po 1096/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Józef Maleszewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi N. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) sierpnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie świadczenia nienależnie pobranego postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

N. Z. w dniu 11 października 2018 r. (data nadania w placówce pocztowej k. 5 akt) wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) sierpnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie świadczenia nienależnie pobranego.

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 - dalej p.p.s.a.), skargę wnosi się do sądu administracyjnego w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Ze znajdującego się w aktach administracyjnych zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że zaskarżona decyzja została doręczona skarżącej w dniu 10 września 2018 r. W tej sytuacji trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi obliczony zgodnie z art. 53 § 1 p.p.s.a. upłynął z dniem 10 października 2018 r. Oznacza to, że przedmiotowa skarga nadania w placówce pocztowej w dniu 11 października 2018 r., została złożona z naruszeniem terminu.

Z tych względów, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.