IV SA/Po 1094/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2597922

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2018 r. IV SA/Po 1094/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Bąk-Marciniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego P. z dnia (...) września 2018 r. Nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

L. S. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego P. z dnia 10 września 2018 r. Nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV, pismem z dnia 15 listopada 2018 r. wezwano Skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) zł oraz złożenie 20 egzemplarzy odpisów skargi, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to zostało prawidłowo doręczone w dniu 19 listopada 2018 r. (k. 18 akt sądowych). Termin do wykonania zarządzenia upływał zatem z końcem dnia 26 listopada 2018 r.

Jak wynika z informacji Oddziału Finansowo-Budżetowego Sądu, w zakreślonym terminie skarżący nie uiścił wpisu (k. 20 akt sądowych). Nie nadesłano również odpisów skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

W myśl art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 - dalej jako "p.p.s.a.") Sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku nieuiszczenia opłaty sądowej przy wniesieniu pisma do sądu, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo do uiszczenia opłaty w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania. Natomiast skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Z okoliczności faktycznych sprawy wynika, że skarżący, mimo skutecznie doręczonego wezwania nie uiścił należnej opłaty od skargi w zakreślonym siedmiodniowym terminie oraz nie uzupełnił w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Mając na uwadze powyższe Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.