IV SA/Po 1087/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2611289

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2018 r. IV SA/Po 1087/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Donata Starosta.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.S. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2018 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

J. S. złożył do wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2018 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia (...) listopada 2018 r. Skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 500 złotych stosownie do § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skarg.

Odpis zarządzenia został doręczony Skarżącemu w dniu (...) listopada 2018 r. Z notatki Oddziału Finansowo-Budżetowego tutejszego Sądu z dnia (...) grudnia 2018 r. wynika, że do dnia (...) grudnia 2018 r. wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

W myśl art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 zwanej dalej "p.p.s.a.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku wniesienia skargi, przewodniczący wzywa wnoszącego skargę, aby w terminie siedmiu dni od doręczenia mu wezwania uiścił należną opłatę, pod rygorem odrzucenia skargi (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie termin do uiszczenia wpisu upływał z dniem (...) listopada 2018 r. Pomimo stosownego wezwania Skarżący nie uiścił wpisu.

Z powyżej wskazanych powodów Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.