IV SA/Po 1072/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2511072

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2018 r. IV SA/Po 1072/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Donata Starosta.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu (...) czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia A. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia (...) kwietnia 2018 r., sygn. akt IV SA/Po (...) w sprawie ze skargi A. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) października 2016 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu postanowieniem z dnia (...) stycznia 2018 r. odrzucił skargę A. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) października 2016 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

A. W. wniósł zażalenie na powyższe postanowienie.

Postanowieniem z dnia (...) kwietnia 2018 r. odrzucono zażalenie Skarżącego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia (...) stycznia 2018 r. sygn. akt IV SA/Po (...).

Od powyższego postanowienia skarżący wniósł zażalenie.

Mając powyższe na uwadze zarządzeniem z dnia (...) maja 2018 r. (doręczonym w dniu (...) czerwca 2018. k. 223 akt) - pod rygorem odrzucenia zażalenia - wezwano skarżącego do usunięcia w terminie 7 dni braków formalnych zażalenia poprzez złożenie dwóch egzemplarzy wniesionego zażalenia.

Jak wynika z akt sprawy braki formalne opisanego zażalenia nie zostały dotychczas usunięte.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.- dalej p.p.s.a.), zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje od postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na wymienione tam postanowienia i wnosi się je w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia. Nadto na mocy art. 197 § 2 tej ustawy, do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej. Z kolei, art. 178 p.p.s.a. stanowi, że wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Nadto zgodnie z treścią art. 194 § 3 p.p.s.a., zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia.

Odesłanie do wymogów określonych dla pisma w postępowaniu sądowym oznacza konieczność spełnienia przez pismo będące zażaleniem warunków ogólnych przewidzianych dla wszystkich pism strony, w tym określonych w art. 47 § 1 p.p.s.a., zgodnie z którym do zażalenia należy dołączyć odpowiednią liczbę jego odpisów celem doręczenia ich pozostałym stronom postępowania.

W niniejszej sprawie A. W. wniósł zażalenie w jednym egzemplarzu. Konieczne stało się zatem wezwanie go do usunięcia braków formalnych zażalenia przez nadesłanie dwóch jego odpisów, które jak wynika z akt sprawy nie zostało wykonane.

Skoro skarżący braku nie uzupełnił w wyznaczonym do tego terminie, zażalenie podlegało odrzuceniu na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.