Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2844568

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 18 lutego 2014 r.
IV SA/Po 104/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Bąk-Marciniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Ś. na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. z dnia (...) grudnia 2013 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji postanawia: na podstawie art. 111 § 2 p.p.s.a. połączyć sprawę o sygn. akt IV SA/Po 104/14 ze sprawami o sygn. IV SA/Po 102/14 i IV SA/Po 103/14 w celu ich łącznego rozpoznania oraz rozstrzygnięcia i prowadzić dalej pod sygnaturą IV SA/Po 102/14.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.