IV SA/Po 1003/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2611843

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2018 r. IV SA/Po 1003/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Donata Starosta.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia Spółki A na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 października 2018 r. sygn. akt IV SA/Po 1003/18 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) sierpnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia uchylić postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 października 2018 r. sygn. akt IV SA/Po 1003/18.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 30 października 2018 r. sygn. akt IV SA/Po 1003/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 j.t., zwanej dalej "p.p.s.a.") odrzucił skargę Spółki A na decyzję Wojewody z dnia (...) sierpnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożyła Terra Haus sp. z o.o. wnosząc o jego uchylenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 195 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; zwanej dalej "p.p.s.a.") jeżeli zażalenie zarzuca nieważność postępowania lub jest oczywiście uzasadnione, wojewódzki sąd administracyjny, który wydał zaskarżone postanowienie, może na posiedzeniu niejawnym, nie przesyłając akt Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo. Od ponownie wydanego postanowienia przysługują środki odwoławcze na zasadach ogólnych.

Wniesione w niniejszej sprawie zażalenie Sąd uznał jako oczywiście uzasadnione bowiem błędnie uznano, że skarga została złożona po terminie określonym w art. 53 § 1 p.p.s.a.

Zaskarżona decyzja została doręczona pełnomocnikowi skarżącej Spółki J. K. w dniu (...) sierpnia 2018 r., co potwierdził własnoręcznym podpisem na stronie 4 decyzji. Oznacza to, że ostatnim dniem do złożenia skargi był dzień (...) października 2018 r. W zaskarżonym postanowieniu Sąd błędnie przyjął, że skarga została nadana w dniu (...) października 2018 r. Z pieczęci operatora pocztowego znajdującej się na kopercie w której nadano skargę wynika, że przesyłka zawierająca skargę została złożona w placówce pocztowej w dniu (...) października 2018 r. Tym samym zachowano określony w art. 53 § 1 p.p.s.a. termin do złożenia skargi.

Z tych też powodów Sąd uznał zażalenie złożone przez Terra Haus sp. z o.o. za uzasadnione i na podstawie art. 195 § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.