Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1663978

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 13 kwietnia 2015 r.
IV SA/Gl 91/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Kozicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. K. postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 16 marca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił skargę E. K. Pismem z dnia 31 marca 2015 r. skarżąca wniosła na powyższe orzeczenie samodzielnie sporządzoną i podpisaną skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego z wyjątkiem sytuacji, gdy jest ona sporządzona przez sędziego, prokuratora, notariusza, radcę Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesora lub doktora habilitowanego nauk prawnych, będącego stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.

Sporządzenie skargi kasacyjnej przez fachowego pełnomocnika stanowi jedną z przesłanek jej dopuszczalności, której uchybienie skutkuje odrzuceniem skargi kasacyjnej na podstawie art. 178 p.p.s.a.

Zarówno z akt sprawy, jak i akt administracyjnych nie wynika, aby skarżąca należała do jednej z wymienionej wyżej kategorii osób, a zatem stosownie do art. 175 § 1 p.p.s.a. wniesiona przez nią skarga kasacyjna winna być sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika - adwokata lub radcę prawnego. Tymczasem należy stwierdzić, że pismo z dnia 31 marca 2015 r. nie spełnia tego wymogu.

W tym stanie rzeczy na mocy art. 178 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.