IV SA/Gl 899/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812057

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 31 maja 2016 r. IV SA/Gl 899/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Szczepan Prax.

Sędziowie WSA: Stanisław Nitecki, Małgorzata Walentek (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 31 maja 2016 r. sprawy ze skargi B.H. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.