Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 31 marca 2008 r.
IV SA/Gl 889/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Edyta Żarkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. W. na decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

H. W. wniosła wraz ze Stowarzyszeniem A skargę na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) r. utrzymującą w mocy decyzję tego organu z dnia (...) r.

Następnie, postanowieniem z dnia 28 listopada 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił skargę Stowarzyszenia A.

Ponadto zarządzeniem z dnia (...) r. Przewodniczący Wydziału wezwał skarżącą H. W. do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie (...) zł. w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wyżej wymienione wezwanie zostało doręczone skarżącej w dniu (...) r. Jednakże termin uiszczenia wpisu sądowego upłynął bezskutecznie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej w skrócie p.p.s.a., skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez Sąd.

W rozpatrywanej sprawie termin uiszczenia wpisu sądowego upłynął bezskutecznie.

Zgodnie zatem z art. 220 § 3 p.p.s.a. skargę należało odrzucić.