IV SA/Gl 885/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2241800

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 21 lutego 2017 r. IV SA/Gl 885/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tadeusz Michalik.

Sędziowie WSA: Beata Kozicka, Stanisław Nitecki (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lutego 2017 r. sprawy ze skargi D. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie świadczenia wychowawczego postanawia zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

D.Z. pismem z dnia 14 września 2016 r. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...). Mocą wskazanej decyzji Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta D. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie częściowej odmowy przyznania świadczenia wychowawczego.

Pismem procesowym z dnia 5 października 2016 r. organ odwoławczy udzielił odpowiedzi na skargę, w której podtrzymał stanowisko zajęte w decyzji i wniósł o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Stosownie do postanowień art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyroku innego toczącego się postępowania sądowego.

W rozpatrywanej sprawie Sąd zetknął się z sytuacją przewidzianą powyżej przywołanym przepisem. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku postanowieniem z dnia 21 grudnia 2016 r. sygn. akt II SA/Gd 889/16 zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem dotyczącym zgodności z Konstytucją RP art. 5 ust. 1 w związku z ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie ma istotne znaczenie dla rozpatrywanej sprawy, ponieważ organ odwoławczy swoją decyzję oparł o wskazany przepis. Zatem rozstrzygnięcie w niniejszym postępowaniu uzależnione jest od rozstrzygnięcia zapadłego przed innym sądem, zatem wyczerpana została wskazana przesłanka zawieszenia postępowania sądowego.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.