Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 4 kwietnia 2008 r.
IV SA/Gl 825/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Kurcyusz-Furmanik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. S. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) nr (...) w przedmiocie świadczeń pieniężnych z tytułu pracy przymusowej w zakresie wniosku uczestnika postępowania o przyznanie prawa pomocy obejmującego ustanowienie adwokata postanawia: odmówić przyznania uczestnikowi postępowania Stowarzyszeniu A prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

W sprawie wszczętej przed Wojewódzkim Sadem Administracyjnym w Gliwicach ze skargi S. S. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) nr (...) uczestnik postępowania - Stowarzyszenie A złożył w dniu (...) wniosek na urzędowym formularzu o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w celu dopełnienia formalności niezbędnych do złożenia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 21 stycznia 2008 r. oddalającego skargę S. S. We wniosku wskazano, iż uczestnik postępowania jest organizacją pozarządową nie prowadzącą działalności gospodarczej, nie posiadającą majątku trwałego i utrzymującą się wyłącznie ze składek członkowskich. Z załączonego do wniosku formularza PPr wnika, że Stowarzyszenie za ostatni rok obrotowy osiągnęło zysk w kwocie (...) zł, jego kapitał zakładowy wynosi (...) zł, a stan rachunków bankowych Stowarzyszenia na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wynosił (...) zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z regulacją art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej w skrócie p.p.s.a.) stronie na jej wniosek może zostać przyznane prawo pomocy. Uprawnienie powyższe odnosi się również do uczestników postępowania w myśl art. 33 w zw. z art. 12 p.p.s.a. Prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym o czym stanowi art. 245 § 1 p.p.s.a. W niniejszej sprawie zakres wniosku o przyznanie prawa pomocy został przez uczestnika jednoznacznie wskazany zarówno w piśmie przewodnim, jak i w punkcie 4 druku urzędowego formularza wniosku PPr o przyznanie prawa pomocy. Z treści wniosku wynika, iż intencją uczestnika było uzyskanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata.

W myśl art. 246 § 2 p.p.s.a. prawo pomocy osobie prawnej, a także jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej może zostać przyznane w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania. Wyżej wskazana przesłanka musi być rozpatrywana z uwzględnieniem charakteru prawa pomocy, które stanowi wyjątek od zasady odpłatności wymiaru sprawiedliwości obowiązującej w postępowaniu przez sądami administracyjnymi. Zgodnie bowiem z regulacją art. 199 p.p.s.a. strony (przez art. 33 w związku z art. 12 ustawy również uczestnicy postępowania) zobowiązane są pokrywać koszty związane ze swoim udziałem w sprawie, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Zastosowanie więc instytucji zwolnienia od kosztów sądowych winno ograniczać się jedynie do sytuacji, gdy zdobycie środków finansowych niezbędnych do udziału w postępowaniu jest obiektywnie dla strony niemożliwe (zob. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 października 2004 r., sygn. akt GZ 71/04, ONSA i WSA z 2005 r. zeszyt 1, poz. 8).

Oceniając natomiast sytuację majątkową uczestnika niniejszego postępowania, nie sposób jest uznać, że z posiadanych środków nie może on poczynić oszczędności wystarczających na pokrycie niezbędnych kosztów postępowania. Z dokumentów przedłożonych wraz z wnioskiem wynika, że Stowarzyszenie osiągnęło zysk z działalności, którą prowadzi, posiada również znaczne środki na rachunku bankowym. W ocenie Sądu środki te są wystarczające na pokrycie sfinansowanie wydatku koniecznego do opłacenia zawodowego pełnomocnika. Jak wyżej, już zaznaczono kryterium przesadzające o przyznaniu lub odmowie przyznania prawa pomocy ma charter majątkowy, a udzielenie stronie czy uczestnikowi tego prawa stanowi formę dofinansowania z budżetu państwa winno więc sprowadzać się do przypadków wyjątkowych, w których strona obiektywnie nie posiada środków niezbędnych na pokrycie kosztów postępowania. Zdaniem Sądu w niniejszej sprawie nie sposób uznać, iż Stowarzyszenia środkami takimi nie dysponuje.

Wobec powyższego, działając w oparciu o art. 246 § 2 pkt 2 i art. 245 § 3 p.p.s.a. postanowiono jak w sentencji.